Privacy verklaring

Download deze privacy verklaring als PDF

Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrouwen van Nu houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke? wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vrouwen van Nu zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Vrouwen van Nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van de betreffende persoon
 • Verzending van het ledenblad

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Vrouwen van Nu de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer, in geval van lidmaatschap bij een afdeling die deelneemt aan centrale contributie inning en enkel in geval u een machtiging tot automatische incasso afgeeft.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Vrouwen van Nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen van Nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

De nieuwsbrief is toegankelijk voor zowel niet-leden als leden van Vrouwen van Nu. Voor leden geldt dat het door hen verstrekte e-mailadres op basis van hun lidmaatschap gebruikt kan worden voor informatievoorziening over Vrouwen van Nu.

Verwerking van persoonsgegevens van door Vrouwen van Nu aanbevolen trainers, workshopleiders en sprekers
Persoonsgegevens van aanbevolen trainers, workshopleiders en sprekers worden door Vrouwen van Nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Informatieverstrekking ten behoeve van boeking van workshops, trainingen, lezingen en dergelijke door (provinciale) afdelingen van Vrouwen van Nu via het beveiligde Voor Ledendeel van de landelijke website van Vrouwen van Nu.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming (via e-mail) voor gebruik van persoonsgegevens in een databank;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen van Nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Organisatie;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam en soort workshop/training/lezing;
 • Website.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een aanbevolen trainer, workshopleider of spreker.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan door Vrouwen van Nu georganiseerde reizen
Persoonsgegevens van aanbevolen trainers, workshopleiders en sprekers worden door Vrouwen van Nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het inschrijven van deze persoon voor de betreffende reis.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Organisatie van Vrouwen van Nu reizen waaraan onze leden deelnemen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen van Nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens/kopie ID;
 • Contactgegevens thuisblijver.

Daarnaast kunnen de volgende bijzondere persoonsgegevens gevraagd worden, waarvoor deelnemers apart en expliciet toestemming dienen te verlenen:

 • Medische gegevens;
 • Verzekeringsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen door Vrouwen van Nu gedeeld worden met een touroperator, indien daarmee een overeenkomst is afgesloten voor het organiseren van de reis. Voor het delen van deze persoonsgegevens dient apart en expliciet toestemming te worden verleend. Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode waarin de reis wordt georganiseerd en de afhandeling na afloop van de reis. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Vrouwen van Nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen van Nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het versturen van het ledenblad;
 • Het drukken van de ledenpas;
 • Het printen van grote mailings;
 • Het onderhoud van netwerk en ledenadministratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken persoonsgegevens aan de volgende organisaties buiten de EU:

 • Google Analytics: Google Analytics verwerkt persoonsgegevens. Een IP-adres en ook een persoonlijk account is een persoonsgegeven volgens de AVG. Google Analytics koppelt IP-adressen en accounts aan acties op de site. Waardoor herleidbaar is welke acties een natuurlijk persoon op een site uitvoert. De verwerkersovereenkomst met Google Analytics is geaccepteerd door Vrouwen van Nu. Google is gevestigd in de VS, maar is in Europa gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.
 • MailChimp: MailChimp verwerkt persoonsgegevens. Voor onze emailnieuwsbrieven verzamelen wij voornaam, achternaam en e-mailadres van de geïnteresseerde. Met MailChimp heeft Vrouwen van Nu de standaard verwerkersovereenkomst van MailChimp afgesloten. MailChimp is gevestigd in de VS, maar is in Europa gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. Mailchimp maakt het voor ons mogelijk om te zien welke links in onze nieuwsbrief wel, niet en hoe vaak worden aangeklikt en hoe veel mensen de nieuwsbrief daadwerkelijk openen. Dat is nuttige informatie die ons in staat stelt de nieuwsbrief te optimaliseren. Mailchimp heeft zijn systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijkom met je gegevens. Meer informatie over hoe Mailchimp gegevens verwerkt en beschermt, vind je hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Wij beheren je mailadres alleen via Mailchimp en verkopen je mailadres niet door aan andere partijen.


Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn
Vrouwen van Nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vrouwen van Nu van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Vrouwen van Nu
Jan van Nassaustraat 63
2596 BP Den Haag
Tel: 070 3244429
E-mail: bureau@vrouwenvannu.nl
Website: www.vrouwenvannu.nl