lidmaatschap

De circa 22.000 leden en zo’n 315 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging.

Vrouwen van Nu heeft een uitgebreid aanbod dat is te vatten in vier speerpunten: ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontwikkelen. Maar wat krijg je dan precies als lid van Vrouwen van Nu? We vatten het hieronder samen.

Verbinding in de vorm van ontmoetingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau
Vriendschappen tussen gelijkgestemden (nabuurschap en netwerk)
Vrijetijdsbesteding via activiteiten, clubjes, uitjes en reizen
Verdieping
door achtergrondinformatie in lezingen, betekenisvolle bezoeken, nieuwsbrieven en het magazine
Voorlichting over o.a. verantwoord leven via projecten als Plastic en IK?, het Landelijk Voedsel Platform en PFAS
Vrijwilligerswerk door activiteiten binnen de verenigingsstructuur (besturen, werkgroepen en commissies) of binnen initiatieven die worden ontwikkeld of ondersteund
Vorming in de zin van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en leiderschapsontwikkeling door bestuurlijke ervaring
Vertegenwoordiging via lidmaatschap van Nederlandse Vrouwen Raad, Agriterra, Women for Water Partnerships, ACWW en Stidoc
Voorvechten van vrouwenemancipatie door beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij het Ministerie van OCW (emancipatiebeleid)
Voordeel in de vorm van kortingen en winacties

Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt aansluiten. Je bent van harte welkom.

Contributie

Het verenigingslidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag is daarom ook verschuldigd per kalenderjaar en niet naar rato van het aantal maanden dat men in het eerste lidmaatschapsjaar lid is.

Lidmaatschap
Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door afdelingen, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je profiteert van aanbiedingen en winacties speciaal voor leden. Je kunt je aansluiten bij een lokale afdeling, maar dat hoeft niet.

Contributie 2024 €65

Donateurschap
Je steunt de vereniging en haar missie met een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor ontvang je vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Als betrokkene bij de vereniging word je uitgenodigd voor bijzondere landelijke bijeenkomsten. Het reguliere programma valt hier niet onder.

Jaarlijkse vaste donatie €19,95; een vrijwillige hogere bijdrage is welkom. Wil je donateur worden? Neem dan contact met ons op via bureau@vrouwenvannu.nl.

Opzeggen

Lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Afmelden moet – schriftelijk (of via e-mail) – gebeuren vóór 1 oktober van het lopende jaar. Ben je lid bij een afdeling, meld je dan af bij de eigen afdeling. Doe dit liefst zo vroeg mogelijk, zodat de afdeling de afmelding ook tijdig en vóór 1 oktober kan verwerken. Afmeldingen van leden worden door de centrale ledenadministratie in Den Haag niet verwerkt. Ben je landelijk lid of donateur, meld je dan af bij de centrale ledenadministratie in Den Haag via ledenadministratie@vrouwenvannu.nl.

Let op: Opzeggingen die op of na 1 oktober worden ontvangen, gaan pas een kalenderjaar later in. Je bent in dat geval de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd; je ontvangt het gehele jaar het magazine Vrouwen van Nu en de ledenpas; en kunt nog het hele jaar profiteren van alle acties en voordelen die lidmaatschap biedt.