Stichting

In het verleden zijn door toenmalige NBvP-leden drie boekjes geschreven namelijk Kruuskes van mine letterdoek, Hindelooper schilderkunst voor amateurs en Decoratief strowerk.
De uitgave en verkoop van deze boekjes was succesvol en bracht dus geld in het laatje. In 1979 is daarom door het toenmalig provinciaal bestuur in overleg met de schrijfsters een stichting in het leven geroepen om deze financiën te beheren. Tegelijkertijd is ook een huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin is vastgelegd dat het provinciaal bestuur de jaarlijkse rente van het belegde geld, verkregen door de verkoop van de boekjes op dit moment alleen nog Kruuskes van mine letterdoek- mag besteden aan het kaderwerk in de ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen dat kaderingen voor afdelingsbesturen, commissieleden, het provinciaal bestuur enz.- dus voor het kader- o.a. worden betaald met geld van de Stichting. Van het in 1999 door Tineke Gorter en Tea Kraeima geschreven boek Strunen deur de tied, kwam de opbrengst ook ten goede aan de Stichting.

Het provinciaal bestuur is verantwoordelijk voor de Stichting en vormt het bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie PB-leden waaronder de provinciale penningmeester. Samen met de Adviescommissie wordt er eenmaal per jaar vergaderd en een kascommissie controleert de kas. Op de algemene jaarvergadering geeft de penningmeester van de Stichting een korte toelichting.

Leden dagelijks bestuur Stichting

  • Carin van de Wal

Adviescommissie
Op de algemene provinciale jaarvergadering in 1983 is, op voorstel van het provinciaal bestuur, een Adviescommissie gekozen. Deze commissie vergadert eenmaal per jaar met de leden van het dagelijks bestuur. Op deze vergadering wordt de stand van
zaken betreffende de financiën, de begroting en de plannen wat betreft de besteding van de rente besproken. De drie leden van de Adviescommissie hebben zitting voor de tijd van zes jaar en zijn eenmaal herkiesbaar en mogen geen deel uitmaken van het bestuur van de Stichting.

Leden Adviescommissie
Rijnje Venema (toegetreden 2019)
Elly Meijer (toegetreden 2020)
Janneke Snijder (toegetreden 2021)