Geschiedenis van Vrouwen van Nu

Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’ opgericht. De doelstelling ten tijde van de oprichting was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. De speerpunten waren: meewerken aan de verbetering van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische toestanden op het platteland; bevordering van de ontwikkeling op het platteland van het vakonderwijs voor vrouwen en meisjes, in het bijzonder in het landbouwhuishoudonderwijs; en het aankweken van belangstelling voor het leven op het platteland en het bevorderen van de waardering van het werk van de landbouworganisaties. De afdelingen organiseerden maandelijks bijeenkomsten, meestal bij de boerinnen thuis of in een zaaltje in het dorp. Een spreker behandelde een onderwerp en er werden cursussen aangeboden, waarin de vrouw als huisvrouw en moeder centraal stond. De onderwerpen van de cursussen waren vooral nuttig.
Tijdens de bezetting verdween de bond uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang. Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’.
 

Wederopbouw
In de jaren 1945-1975 waren de boerinnen nog steeds goed vertegenwoordigd in de vereniging, maar het aantal vrouwen met een andere achtergrond nam toe. De leden werden gestimuleerd om ‘modern’ te zijn en mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. De cursussen gingen steeds vaker over moderne onderwerpen zoals woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede. Deze trend zette zich in de jaren zeventig door. De ‘commissie vrouw’ zette zich in om het emancipatieproces bij de leden te bevorderen. ‘Voor en door leden’ werd hét motto.

Hier kun je een aantal korte fragmenten zien uit de jubileumfilm van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

1975 tot 2000
In deze periode vond een verschuiving in de activiteiten plaats. De speerpunten werden scholing en training, multiculturele afdelingen, emancipatie en stimulering van politieke deelname, recreatie en verbetering van het imago. De aandacht was gericht op de vorming en ontplooiing van de vrouw; op haar wensen, mogelijkheden en keuzes. De doelstelling werd in 1979 opnieuw geformuleerd: ‘De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek’.
 

2001-2010
In de periode 2001-2010 is veel nagedacht en gesproken over de toekomst van de NBvP, Vrouwen van Nu en de rol van vrouwenorganisaties in een veranderende samenleving. Er is geïnventariseerd wat de wensen en de visies van leden zijn ten aanzien van de toekomst. De structuur van de organisatie is flexibeler gemaakt. Dat is statutair vastgelegd. De taken en verantwoordelijkheden zijn opnieuw bekeken en de overlegstructuur is aangepast. Er is een ledenraad die over belangrijke zaken meedenkt en een controlerende taak heeft. Ook is in deze periode de naam gewijzigd van Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in het eigentijdsere NBvP, Vrouwen van Nu. Deze naam werd verzonnen door een aantal leden, o.a. Elly de Keuning-Bonnet.
 

Vanaf 2010
De wereld om ons heen blijft veranderen en om hiermee om te gaan, blijft de vereniging alert, volgt maatschappelijke ontwikkelingen en gaan we mee met de tijd. Onze naam wordt in 2012 in het dagelijks gebruik Vrouwen van Nu en de huisstijl wordt aangepast. Er is aandacht voor maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Vrouwen van Nu manifesteren zich lokaal, provinciaal en landelijk en leveren een actieve bijdrage aan vrouwenrechten wereldwijd. Op verschillende plaatsen in het land ontstaan nieuwe afdelingen en nieuwe netwerken. De diversiteit, het draagvlak binnen de samenleving en de aard van de activiteiten zorgen voor een grote aantrekkingskracht en hernieuwde belangstelling voor onze vereniging.