90 jaar bestaan.

Datum: 
dinsdag 12 oktober 2021 10:00
Locatie: 
Apeldoorn
Beschrijving: 
90 jaar bestaan.

Landelijk Feest.
4 je suc66, het is een feest waard!
Voorjaarsspeeche Landelijk bestuur
Het jaarthema van dit jaar is: Vier je successen, het is een feest waard.

In onze vereniging is dit in eerste instantie een oproep aan alle vrouwen van nu, aan u. Maar waar hebben we het over als we over successen praten? Wat is succes? Wie vindt u succesvolle mensen? Zijn dit mensen die iets groots hebben bereikt, de Nobelprijs gewonnen of het Eurovisiesongfestival? Is voor u iemand succesvol als hij of zij een miljoen volgers heeft op social media? Of een boek heeft geschreven dat herdruk op herdruk krijgt? Of denkt u bij een succesvol mens aan een CEO van een groot bedrijf of aan een politicus?Of kijkt u naar uw afdelingsbestuur als succesvol omdat zij afdelingsavonden organiseren waar veel leden op af komen? Noemt u uw dochter succesvol omdat ze in staat blijkt om alle rollen thuis, op haar werk en met vriendinnen goed te kunnen combineren? En last but not least, noemt u zich zelf succesvol? De kans is groot dat u die vraag niet met een volmondig 'ja' antwoordt.Ik ken weinig vrouwen die zichzelf succesvol noemen. Als ze in mijn ogen iets bijzonders hebben gedaan, dan reageren ze vaak met ‘och, het stelt niet zo veel voor’ of ‘ik doe het toch graag’. En àls een vrouw zichzelf succesvol noemt, haar hoofd dus boven het maaiveld uitsteekt, dan is de reactie van andere vrouwen niet zelden: ‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ of “Die vindt zichzelf wel erg belangrijk’.Herkent u dat?In onze westerse samenleving met een groot geloof in de maakbaarheid van de wereld is een dominante definitie van succes, dat deze bepaald wordt door de baan die hebt, hoe veel je verdient, hoe invloedrijk je bent, hoe veel macht je over anderen hebt en of je iets groots en meeslepends hebt gedaan. En misschien nog wel belangrijker: je bent zélf verantwoordelijk voor je succes; bij gebrek aan succes bent je een loser. Je hebt geen pech, je bént pech. Je bent wat als je succesvol bent.Dat maakt van succes een beladen woord. Terwijl het dat niet hoeft te zijn.Bij succes gaat het over een doel dat je je stelt, waar je vervolgens naar toe werkt en dat wordt gehaald. Dat gaat vaak gepaard met vallen en opstaan, teleurstellingen over mislukte pogingen, uitproberen wat werkt, bijstellen als blijkt dat de geplande weg niet de juiste is. Ook al lijkt het van een afstandje misschien zo, maar succes komt niemand aanwaaien.Zichtbaar zijn in je succes ook niet. Dat zul je zelf moeten doen, het podium pakken, de bescheidenheid voorbij! Dat gun ik alle vrouwen van nu die een steen in de rivier verleggen, waardoor het water anders stroomt. Zichtbaar zijn in de kleine successen, niet uit arrogantie of borstklopperij, maar om jezelf én anderen te stimuleren om een volgende stap te zetten, een volgend klein succes waardoor de wereld uiteindelijk een beetje mooier wordt.Vier je successen, het is een feest waard! Het is het jaarthema in ons jubileumjaar. 90 jaar Vrouwen van Nu, dat is sowieso al een feest waard. Na 9 decennia zijn we nog steeds het grootste vrouwennetwerk van Nederland, een vrouwenvereniging die kan terugblikken op een succesvolle geschiedenis. Een geschiedenis waaruit onze vrouwenkracht blijkt én waaruit naar voren komt dat we regelmatig de juiste maatschappelijke thema’s bij de kop hebben gepakt en het lef hebben gehad om hier voortrekkers in te zijn. Om een paar voorbeelden te noemen:Vrouwen van nu afdelingen hebben in de jaren zeventig, te beginnen in Assen en daarnaverspreid over het hele land, een belangrijk stempel gedrukt op de invoering vanglascontainers die nu niet meer weg te denken zijn uit ons straatbeeld.De belasting van de mantelzorger had in 2004 al onze de aandacht. Onder het motto‘Laat de mantelzorger niet barsten’ voerden we samen met drie zusterorganisaties actieop een echte vrouwen van nu manier: afdelingsleden gaven een mantelzorger vrijaf envroegen daarnaast bij gemeentebesturen en de landelijke overheid aandacht voor depositie van mantelzorgers, die veelal vrouwen zijn.Nog een mooi voorbeeld: voedselverspilling, een hot issues vandaag de dag, werd doorvrouwen van Nu in 2014 al aangepakt met een landelijke Food Battle met ruim 1200mensen uit 500 huishoudens. Na afloop van deze actie verspilden de deelnemersgemiddeld 30% minder voedsel; goed voor de portemonnee en voor het milieu.En tot slot: in deze tijd waarin de oudere generatie verweten wordt het pensioen voor dejongere op te eten en de jongere generatie regelmatig wordt aangesproken op deverloedering en verharding van de samenleving, zet Vrouwen van Nu sinds eind vorigjaar netwerkbijeenkomsten op over generatieleren. Niet de verschillen maar deovereenkomsten tussen verschillende generaties vrouwen staan hierin centraal. Vrouwenvan verschillende generaties komen bij elkaar om in gesprek te gaan over de ruimte diezij als vrouw willen innemen, of dat lukt en zo nee welke obstakels ze tegenkomen enwat ze daarin van elkaar kunnen leren. De eerste twee bijeenkomsten in Utrecht warensuccesvol, we gaan er zeker mee door.Dit zijn slechts een paar van de vele mooie wapenfeiten waar we trots op mogen zijn. Delijst is vele malen langer als we alle lokale wapenfeiten er aan toe voegen!Het feest dat we dit jaar vieren, gaat echter niet alleen over gekoesterde successen uithet verleden, maar ook over het werken aan successen in de toekomst. We vieren dat wena 90 jaar nog steeds een levende organisatie zijn die nieuwe initiatieven inzet,maatschappelijke activiteiten ontplooit, benaderd wordt door samenwerkingspartners envrouwen bij elkaar brengt op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 90 jaar en nog langniet klaar!Het is makkelijker om successen te herkennen die in een voorbije tijd zijn geboekt. Hetsucces is zichtbaar, het doel is bereikt. Kijkend naar het heden en de nabije toekomst isdat moeilijker. In ons Meerjarenbeleidsplan hebben we ons doelen gesteld en hebben weeen weg uitgestippeld om daar te komen. Al doende leert de praktijk ons om nieuwepaden te bewandelen, ideeën om te buigen of om zelfs te concluderen dat een doel nietkan worden behaald. De weg naar succes is een zoektocht, vraagt om flexibiliteit en debereidheid om de weg erheen te verleggen of totaal nieuwe wegen in te slaan. Aan onssucces in de toekomst als vereniging gaat een periode van veel en hard werken vooraf,met teleurstellingen, opnieuw beginnen en onzekerheid over of het gaat slagen.Laten we successen zien als momenten waarop we constateren dat we een trede verderzijn gekomen op de trap naar onze doelen. Successen als het resultaat van iedere keereen stap zetten op weg naar de invulling van een lange termijns doel: Vrouwen van Nuals levend, maatschappelijk betrokken en sociaal netwerk van vrouwen die iedere stap opde trap vieren als een succes op weg naar het volgende.Geniet van elke tree, zowel van de vereniging als van uzelf als vrouw van nu! Iedere treeis een succes dat gevierd mag worden. Samen, met de kracht van vrouwen, maken wehet verschil. Al 90 jaar lang.Dat is een feest waard. En bij een feest hoort een cadeau. Daarom krijgen alle afdelingenop de oprichtingsdag van Vrouwen van Nu, 14 oktober, een bedrag van €90.Proficiat met ons 90 jarig jubileum!