Fryske Akademylêzingen 2023-2024

Onder extra informatie vind je de flyer met alle informatie over de lezingen.

  • De kosten foar de hiele rige bedrage € 30,--.
  • Oer it opjaan en beteljen komt neier berjocht. 
  • Opset en lokaasjes: De Akademylêzingen fine trije kear yn it winterskoft tagelyk plak yn Ljouwert en op De Jouwer.
  • Lêzing 1, moarns 10.00-12.00 oere (45 min lêzing, kofjeskoft, 45 min fragen/diskusje)
  • Lêzing 2, middeis 13.30-15.30 oere (45 min lêzing, teeskoft, 45 min fragen/diskusje)

Groep I, Ljouwert: Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsetún 1, 8911 DE Ljouwert,
tel. (058) 21311 00

Groep II, De Jouwer: Party- en Sealesintrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA De Jouwer,
tel. (0513) 41 5281

Foar fragen/ynformaasje:
Jettie Wondaal, till. 0517-231645
e-mail: pietenjetty@hotmail.com