Breicafé

Kom je ook breien in Kafee It Wapen fan Fryslân in Oentsjerk?

eenmaal per maand, vraag bij Ant of Hanneke de data

Locatie: Kafee it Wapen fan Fryslân, Oentsjerk 
Kosten: € 4,00 voor twee keer koffie met iets lekkers.

Info Hanneke Knossen-Zwerver                        
tel. 058-2562046 
of
Ant Jensma-Noordenbos                       
tel. 058-2561524 

                                                                                          Info ochtenden? Yep Veldman, tel.058- 2563881.