Akademylêzingen 2023-2024

Onder extra informatie vind je de flyer met alle informatie over de lezingen.

De kaartferkeap giet mei yngong fan dit jier fia VanPlan. Fia dizze link kinne jo jo kaartsjes keapje.Op de kaart dy’t jo krije stiet allinnich de earste datum (21 novimber 2023). De kaart is lykwols jildich foar alle lêzingen, dus ek foar 19 jannewaris en 12 maart 2024. Foar fragen kinne jo terjochte by de online klanteservice fan Van Plan of maile mei klantenservice@ticketpoint.nl of tillefoanysk mei 0900-401 1000.
  • De kosten foar de hiele rige bedrage € 30,--. 
  • Opset en lokaasjes: De Akademylêzingen fine trije kear yn it winterskoft tagelyk plak yn Ljouwert en op De Jouwer.
  • Lêzing 1, moarns 10.00-12.00 oere (45 min lêzing, kofjeskoft, 45 min fragen/diskusje)
  • Lêzing 2, middeis 13.30-15.30 oere (45 min lêzing, teeskoft, 45 min fragen/diskusje)

Groep I, Ljouwert: Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsetún 1, 8911 DE Ljouwert, tel. (058) 21311 00

Groep II, De Jouwer: Party- en Sealesintrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA De Jouwer, tel. (0513) 41 5281