bestuur

Bestuur

Voorzitter:  Ytsje Kok-Sterkenburgh
aftredend: 2021 (eventueel herkiesbaar)

Vice-voorzitter: Niesje Abma-Albada
aftredend: 2021 (eventueel herkiesbaar)

Secretaris: Hittie van Tuinen-Hornstra
aftredend: 2021 (niet herkiesbaar)

Penningmeester:  Anje Heeres-Looijenga 
aftredend: 2022 (niet herkiesbaar)

Alg. ondersteunend lid:    Klaske de Jong-de Jong       aftredend: 2021 (niet herkiesbaar)

Alg. ondersteunend:   Minke Rijpma-Zeinstra
aftredend: 2022 (eventueel herkiesbaar)