Onze historie

Onze Historie
deze foto is gemaakt in 1931 Links Koningin Juliana
Onze historie. Beilen 1931 – 2011 (80 jaar)
Op 14 oktober 1930 werd de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht in Utrecht. Op 4 april 1931 werd een afdeling in Beilen opgericht. Deze bestond uit 20 personen.
Door het Drents landbouw genootschap in ons gewest werden de eerste huishoudcursussen georganiseerd. Initiatiefnemer hiervoor was met name professor Elema, Landbouwconsulent voor Drenthe. De eerste cursus werd gegeven in Hoogeveen, waarvoor een aangifte was van 20 meisjes, o.a. uit Hoogeveen, Zuidwolde, Pesse, Ansen, Wijster en Beilen. Deelneemsters uit Beilen waren: mevr. Beierink-Popping, mevr. Prakken –Thijs en mevr. Overzet-Wolters. Door een systematische propaganda werden al snel daarna op meerdere plaatsen cursussen gegeven. Al vrij spoedig daarna begon men behoeft te voelen voor meer provinciaal contact als gevolg waarvan de Bond Van Oud -leerlingen van het landbouwhuishoudonderwijs in Drenthe werd opgericht.
De leeftijd van de leden (meisjes) liep toen om en nabij de 20 jaar: dus eigenlijk al boerinnen. Al spoedig bleek dat ook vele andere vrouwen en meisjes uit landbouwkringen lid van de Bond wilden worden. Met goedkeuring van het Prov. bestuur werden daarna dan ook niet –oud-leerlingen tot de bond toegelaten. Vanaf dat ogenblik heette de bond van oud-leerlingen “Boerinnenbond”. Nog later werd het “Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen”. Het aantal leden groeide toen vrij snel en zo kon het gebeuren dat Beilen al snel één van de grootste afdelingen was in Drenthe.
Eénmaal per maand werd er vergaderd en wel alleen bij lichte maan. De buitenwegen waren, althans vele nog onverhard en van redelijke straatverlichting was geen sprake. Geleidelijk steeg het ledenaantal. Mede door voldoende belangstelling kon toen worden begonnen met het organiseren van cursussen o.a.
pitriet, handwerken, weven, kookcursussen enz. Deze cursussen werden door het Drents Landbouwgenootschap gesubsidieerd. Uit dit alles zijn later de lagere Landbouwhuishoudscholen voortgekomen. Talrijke excursies welke door onze afdeling werden georganiseerd, met daarvoor speciaal in aanmerking komende fabrieken, tentoonstellingen enz. Meermalen werden er lezingen bijgewoond in de Volkshogeschool te Havelte. Eénmaal werd er een 5 daagse cursus gehouden waaraan ook vele andere leden uit de provincie aan deelnamen. Uiteraard beschikten ze toen niet over personenauto’s zodat het vanzelfsprekend was dat ze per fiets gingen. Ook de provinciale vergaderingen in Assen of Emmen werden per fiets bezocht. En dan de vele toneelavonden die werden georganiseerd door eigen krachten in samenwerking met D.L.G. en B.O.D. Het netto saldo van die avonden werd later gebruikt om bejaarden boven 60 jaar een gratis feestavond aan te bieden. Gedurende de oorlogsjaren moest het werk worden stopgezet. Echter al vrij kort na de bevrijding zijn ze weer vol moed begonnen. Vol moed? Inderdaad! Het was dringend nodig. Dank zij de nog steeds aanwezige eensgezindheid, de medewerking die ze van alle kanten ontvingen, liep de zaak in alle opzichten spoedig weer op “rolletjes”. Opvallend was daarbij de medewerking van niet-boerinnen, van de, wat zij toen noemden, de “burgervrouwen”. Deze groep vrouwen heeft gedurende de oorlogsjaren, de boerinnen , ongetwijfeld beter leren kennen en begrijpen. Uit dit alles vloeide voort, een toenadering tot elkaar, d.w.z. dat het ledenaantal toen vrij snel steeg. Naarmate de afdeling groter werd kon de leden ook meer worden geboden. En zo is de afdeling Beilen geworden tot één van de grootste afdelingen van Drenthe. Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in “Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen”. Nu heten wij “Vrouwen van Nu" en willen we het imago plattelandsvrouwen achter ons laten. Sinds 2004 is Hare Majesteit Koningin Beatrix beschermvrouwe van de Vrouwen van Nu.
Zij volgde haar moeder, Koningin Juliana op, die vanaf 14 oktober 1955 beschermvrouwe was. Zij woonde menig jubileum bij.
De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek. Het is een springlevende vereniging en de grootste in ons land. Een vereniging voor en door vrouwen, waar drie woorden centraal staan. Ontmoeting , inspiratie en plezier! Kom erbij !!!!!!