afdelingsavond

Op 17 maart 2022 was er eindelijk weer een afdelingsavond. Helaas was er niet iedereen maar het was toch goed om weer bij elkaar te zijn. De voorzitter opende de avond en als eerst waren de jubilarissen aan de beurt. De dames Ami Hoving-Arends, Janneke Stevens en Ymkje Dantuma-v.d.Hem kregen een bakje met viooltjes en waren 25 jaar lid. Nella Reddingius-Koning en Rika Achterhof waren niet aanwezig maar waren ook 25 lid. Tiny Gorter-Ebbinge was 50 jaar lid en kreeg een speldje en bloemen. Helaas was de 60jarige jubilaris Tiny Seijen-Jansen niet aanwezig. Zij krijgen later de bloemen. Diny van der Veen- Exoo nam afscheid van het bestuur en deed een oproep aan de leden om zich te melden voor versterking van het bestuur.  Daarna was de kascommissie aan de beurt en zij verleenden decharge aan het bestuur. Tijd voor een rondje koffie en daarna kreeg de Heer  Oene Oenema het woord. De lezing over
Veranderingen in voedselproductie en -consumptie in China.

De vraag is hoe voeden wij op een verantwoorde en duurzame in 2050 10 miljard mensen? Oenema vertelt over dat  de wereldbevolking is toegenomen van 1,6 miljard in 1900 naar 2,5 in 1950 en naar 6,0 miljard in 2000. Naar verwachting is dat aantal 9 à 10 miljard in 2050. Van boeren wordt dus verwacht dat ze steeds meer en anders/beter voedsel produceren.  De veranderingen in voedselproductie gaan gepaard met een toename van de milieubelasting. Er worden bossen gekapt voor de productie van meer voedsel en veevoer, meststoffen en irrigatiewater worden gebruikt om de productie te verhogen, en er worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om ziekten en plagen te bestrijden. En er wordt meer vee gehouden voor de productie van melk, vlees en eieren, en waarbij mest wordt geproduceerd die lang niet altijd goed wordt benut voor de bemesting van het land. Veranderingen zijn vooral groot in China. China is groot en dichtbevolkt (er wonen 1,3 miljard mensen), maar een groot deel is woestijn en bergachtig. Per inwoner is er maar weinig landbouwgrond beschikbaar (circa 0,1 ha per inwoner, vergelijkbaar met Nederland).
De Heer Oenema is landbouwdeskundige aan de Universiteit van Wageningen en is regelmatig in China te vinden. veranderingen in voedselproductie gaan gepaard met een toename van de milieubelasting. We zijn heel wat wijzer geworden en er kwamen veel vragen uit het publiek. De voorzitter bedankte de heer Oenema en verraste hem met een pakket met een drankje en een hapje. Daarna spoedde men zich naar huis en kan men terug kijken op een geslaagde avond.