Onze Historie:

Uit ons archief:

1947 Trijn Kuyer toont amerikaanse platte lands vrouw een hollands klopje.
____________
De oprichting van de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen kwam door de veranderde leefomstandigheden op het platteland. Eind jaren zeventig en tachtig in de negentiende eeuw, noodzaakte de landbouwcrisis die Nederland teisterde, tot het nemen van maatregelen. De overheid begon cursussen te subsidieerden die boeren en hun zonen de nieuwste inzichten op landbouwgebied leerden in theorie en praktijk, met als doel de boeren aan te zetten tot het doorvoeren van deze vernieuwingen.
Maar hadden ze wel steun nodig van hun vrouw, die een duidelijke taak had op de boerderij.
Daarom werden huishoudscholen opgericht en de leraressen van deze scholen en hun oud-leerlingen, gaven de impuls tot de oprichting van de Boerinnenbond. Zo konden de plattelandsmeisjes en hun moeders betrokken worden bij onderwijs en voorlichting.
In het begin moest de Boerinnenbond veel weerstand overwinnen. Vele vrouwen mochten van hun man geen lid worden, want "vrouwlu en moes heurt in hoes" en als vrouwen wilden praten, konden ze dat ook wel met de buurvrouw.
Maar toch groeide het aantal plaatselijke afdelingen heel snel, door het effect van het "naoberschap", de vrouwen gingen buurtgewijs naar de cursussen en de avonden en zaten en zitten ook buurt gewijs aan de tafels.
Tot 1940 was in Drenthe 55% van de burgemeestersvrouwen presidente van de afdeling en dat percentage bleef hoog, ook vlak na de oorlog.
In Dwingeloo hadden wij burgemeester Stork en ook zijn vrouw Daisy Stork- van der Kuyl zette zich als presidente heel erg in voor onze afdeling. Menig Dwingeler is trots op het feit dat deze gestudeerde vrouw promoveerde op het onderwerp "De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving".

De bond onthoudt zich van partijpolitiek en is volkomen neutraal, ook tijdens de oorlog. Toen zag het hoofdbestuur zich genoodzaakt om bijna volledig op te stappen en vele leden volgende hun voorbeeld.
Op 30 oktober 1945 vond in Assen in een huiskamer de eerste besloten provinciale vergadering van de heropgerichte Boerinnenbond plaats. Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen. Nu heten wij "NBvP, Vrouwen van Nu".

Koningin Juliana toen onze beschermvrouwe.
Deze foto is gemaakt in 1931.