provinciale jaarvergadering donderdag 18 april 2024

Agenda

10.15 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur

1. Opening door voorzitter Anri Rosendal
2. Mededelingen
3. Informatie door landelijk bestuurslid Angeline Beukema
4. Verslag jaarvergadering 2023
5. Jaarverslag 2023 Jaarrekening 2023
6. Verslag kascontrole en verlenen decharge
7. Vaststellen begroting 2024
8. Aftredend kascommissielid en benoeming Kascommissielid
9. Bestuursverkiezing: aftredend Alice Brinkman en herkiesbaar vóór 1 jaar
10. Afgevaardigde ledenraad:
Voorstel Janny Prins als afgevaardigde en
Anri Rosendal als plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen
11. Afscheid aftredende commissieleden en verwelkoming nieuwe
commissieleden
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering

12.00 – 13.30 uur lunch
13.30- presentatie
Hidden Disabilities Sunflower
https://hdsunflower.com/nl/

Locatie
Restaurant De Baron
Julianastraat 54, 7701 GM
Dedemsvaart
tel. 0523 612 135