Jaarvergadering

Op 14 maart was de jaarvergadering. Niet in januari, zoals bedoeld, maar als gevolg van Corona pas in maart.

Tijdens het welkomstwoord, hebben we een lichtje opgestoken en stil gestaan bij de leden en oud-leden, die ons de afgelopen “corona-jaren” zijn ontvallen, maar ook hebben we een kaarsje gebrand en stil gestaan bij de oorlog in de Oekraïne 

Hierna het officiële gedeelte met zoals te doen gebruikelijk:
Het jaarverslag, opgesteld en voorgelezen door onze secretaris Marian Dijkstra.
De uitgaven van vorig jaar met een toelichting door de penningmeester Marianne Peijnenburg. Met dank aan de kascommissie die de uitgaven gecontroleerd en goedgekeurd hebben.
Ook gaf Marianne ons inzicht in de begroting met de verwachte uitgaven voor het komende jaar.
Vanwege de Coronacrisis en alle problemen die we daardoor ondervonden was er dit jaar geen bestuursverkiezing.
De aftredende leden Marianne Peijnenburg en ondergetekende hebben op verzoek van de overige bestuursleden ingestemd om hun termijn met een jaar te verlengen.
Dank aan alle bestuursleden voor hun tomeloze inzet. Zij zijn er in geslaagd, om er met alle beperkingen die door Corona werden opgelegd, toch iets van te maken.
Dank ook aan Lianne voor haar inzet om de website up-to-date te houden.

Na het officiële gedeelte hebben we nog gezellig nagepraat, maar vooral fanatiek deelgenomen aan de Vrouwen van Nu quiz 2021, met vragen over het jaar 2021.
Dank aan de beide Mariannen voor zowel hun inzet als secretaris en penningmeester, als  voor de gezellige invulling van het tweede gedeelte van deze avond.
We gaan op naar een nieuw jaar, hopelijk weer een gewoon jaar, met veel gezellige activiteiten en bijeenkomsten.

Wij als bestuur, hebben er veel zin en hopen op een goede opkomst en deelname.

Namens het bestuur van Vrouwen van Nu Teteringen

Trudy Gerritsen van Lin (voorzitter)