Jaarvergadering Beilen 2024 en jubilarissen

Opening: Nelleke opent de vergadering om 19.45 uur. Aanwezig 73 Vrouwen. Afwezig met afbericht Marry Benning en Gerda Hoving. Er zijn twee gasten aanwezig deze avond die hartelijk welkom worden geheten. Ook hebben zich deze avond een paar nieuwe leden opgegeven. Te weten Janny Hazenberg en Harma Kruizenga. Nelleke heet notaris Prins, de spreker van vanavond en haar meegekomen stagiair, de heer Smit, hartelijk welkom. Er is dit keer gekozen om eerst de spreker aan het woord te laten en daarna de jaarvergadering te houden. Mevrouw Prins neemt daarna het woord en geeft een voorlichting over het gewijzigde erfrecht en levenstestament. Wij ontvangen van haar nog een schriftelijke uitleg van deze materie en zullen dat, zodra wij deze hebben ontvangen, op de website laten plaatsen. Na haar lezing ontvangt mevrouw Prins een bos bloemen. Zij en de heer Smit verlaten daarna de zaal zodat wij verder kunnen gaan met de jaarvergadering. Nadere informatie kunt u vinden op: https://www.notaris.nl/page/brochures-en-checklists      Bovenstaande links kunnen gedownload worden.

Zieken: Op dit moment zijn dat 2 leden. Hiske Wiersma en Reina Eleveld. Van mevrouw Wiersma hebben we net voor de vergadering een bedankkaartje ontvangen voor de bloemen. Ingekomen stukken: Geen. Bespreking jaarverslag: Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. Verslag penningmeester en benoeming nieuw kascommissielid: Er werden door de kascommissieleden geen onregelmatigheden aangetroffen en de cijfers worden goedgekeurd. Er wordt decharge verleend. Gerda dank voor je werkzaamheden. Het zag er weer keurig uit. Gerda licht nog even toe: Er is verleden jaar meer ontvangen dan dat er was begroot, de reden hiervan was dat we sponsorgelden hebben ontvangen en een extra bedrag van ons landelijk bureau. Altijd fijn want de tarieven van de sprekers worden hoger en op deze wijze kunnen we dan toch een enkele keer iets meer doen voor onze leden zoals bij onze laatste kerst bijeenkomst. Dat is ook de reden dat we zo af en toe een spreker uitnodigen die uit hoofde van zijn/haar functie een lezing geeft. Er wordt een nieuw kascommissielid gevraagd daar Johanna Wessels aftreed. Hiervoor geeft Etty Hazenberg zich op. Dit wordt unaniem goedgekeurd. Zij start eerst als reserve. Truida Vierhoven en Caroline Peters zijn nu kascommissielid.       Johanna Wessels ontvangt voor haar werkzaamheden een doosje merci. Afscheid contactvrouwen: De dames Annie Dekker en Grietje Steenbergen nemen afscheid en ontvangen hiervoor een doosje merci. De dames Hennie Beuving en Aaltje Gerding treden aan. Fijn dat zich hiervoor weer dames hebben opgegeven. Wel hebben zich wat verschuivingen in de wijken voorgedaan. Zie hiervoor het jaarboekje en bij twijfel kun je contact opnemen met het secretariaat. Bij het uitreiken van de jaarboekjes in maart zal eveneens blijken welke contactvrouw je hebt. Een gezellige avond voor contactvrouwen en commissieleden wordt 27 maart gehouden in De Raat. Uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd. Afscheid van Marry Benning en Trijnie Klaassen als contactvrouw van de Agrarische commissie. Zij hebben dit nu ook al diverse jaren gedaan. Hilly Bergman en Aartje Robbemont willen deze taken gelukkig op zich nemen. Zowel Marry als Trijnie zijn met afbericht aan het bestuur niet aanwezig maar ontvangen beiden op de volgende jaarvergadering een doosje merci. Jubilarissen: 65 jaar lid Mattie Boer-van de Meer Jenneken Roerink-Bats Zij krijgen een speldje, glaswerk een oorkonde en een roos. Helaas is Mattie Boer-van de Meer met afbericht aan het bestuur niet aanwezig. Zij krijgt van de voorzitter bij haar thuis op een later tijdstip haar speldje, glaswerk, oorkonde en roos. 50 jaar lid Machteld van Eekhout-Jonker Renee Hendriksen Zij krijgen een speldje, oorkonde en een roos. 40 Jaar lid Roelfina Horsting-Nijbanning Zij krijgt een briefopener, oorkonde en een roos. 25 jaar lid Marianne Wellin Zij krijgt een lepeltje, oorkonde en een roos. De inhoud van de toespraken die Nelleke hield over deze vrouwen staan separaat op de website. Jenny Oosting en Fennie Oostra worden eveneens bedankt voor de gemaakte verslagen c.q. het onderhouden van de website. Jenny voor het telkens maken van de verslagen van de avonden en Fennie voor het bijhouden van de website. Zij krijgen beide een pluim voor hun werkzaamheden. Gerrit en Ciska worden weer bedankt voor alle goede zorgen en krijgen een bos bloemen. Bestuursverkiezing: Jannie Heida is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Verlenging bestuursfunctie van Jannie wordt unaniem goedgekeurd. Jannie dank voor je werkzaamheden de afgelopen drie jaar. We zijn blij dat je het nog een drietal jaren wil doen. Je bent accuraat en het ziet er altijd verzorgd uit. Rondvraag: Geen. Mededeling van het bestuur: Het mailadres van Vrouwen van Nu Beilen wordt eerdaags gewijzigd. Het oude blijft nog tot nader order actief. Zie voor het nieuwe mailadres het jaarboekje en de nieuwsbrief. Zodra het oude mailadres buiten gebruik wordt gesteld zult u, als u toch naar het oude mailadres mailt, een mededeling zien verschijnen waar u dan wel naartoe moet mailen. Naar verwachting zal dat later in het voorjaar zijn. Tevens wordt de website dit jaar aangepast. Fennie is hier al erg druk mee en dat is best een hele klus. De richtlijnen hiervoor worden door het landelijk bureau gegeven, dus we hebben als afdeling geen zeggenschap over een eventuele aanpassing van de opzet. De lay-out is conform de landelijke website. Dat zal dus best even wennen zijn. Ter verduidelijking van foto’s die genomen worden tijdens onze bijeenkomsten: Foto’s die tijdens de avonden of uitstapjes worden gemaakt, worden uitsluitend op dat gedeelte van onze website geplaatst dat alleen voor onze leden toegankelijk is. Ook worden er geen foto’s van bijvoorbeeld onze jubilarissen naar een krant gezonden. Sluiting: Om 10.00 uur sluit Nelleke de vergadering bedankt iedereen voor haar aanwezigheid en heet iedereen wel thuis. We hopen elkaar dinsdag 19 maart weer te zien. Spreker is dan mevrouw Valentijn. Zij is cardioloog in het WZA en zal het hebben over het vrouwenhart. Notulist Georgien Krom

Jubilarissen 2024   65 jaar lid Mattie Boer Al 65 jaar lid, waarvan 27 jaar in Beilen: Mattie Boer is kort geleden verhuisd naar de Hofstaete. Het lijkt haar wel wat om weer naar de avonden te komen. Zij is actief geweest binnen de  vereniging met handwerken maar ook in de tuinclub en zang met Kerst. Zij krijgt in verband met afwezigheid thuis een oorkonde, theeglas en een roos   Jenneken Roerink Ook al 65 jaar lid waarvan 56 jaar in Beilen. Een boerendochter die door de buurvrouw is meegenomen naar de afdelingsbijeenkomst. Ze werd vooral actief wat betreft het milieu, mede vanwege een film bij de VAM, via het werk van haar man. Ze vindt dat er allerlei dingen in het eten worden gestopt die er niet in horen. Jenneken heeft in verschillende commissies gezeten en is secretaresse geweest. Ze zegt veel te hebben geleerd door die functies en ook doordat ze in het bestuur van het zwembad heeft gezeten. Zij krijgt een oorkonde, theeglas en een roos   50 jaar lid Machteld van Eekhout is al 50 jaar lid. Ze is presidente geweest gedurende 6 jaar.  Heeft naar eigen zeggen veel plezier gehad, veel gehoord en geleerd op de afdelingsavonden. Ze waardeert de omgang met de medebestuursleden heel erg. Ze noemt een groot verschil met vroeger: toen werd bij de opening en sluiting van het seizoen het Drents volkslied gezongen.  Zij krijgt een speldje, oorkonde  en roos   Renée Hendriksen is ook al 50 jaar lid, waarvan 40 jaar in Beilen, toen ze verhuisd was vanuit Wageningen. Ze was onder andere actief voor boerinnen wat betreft economische- en bedrijfsvoorlichting. Binnen de vereniging zat ze in het bestuur, deed ze veel cursussen, had veel contacten met vrouwen, en ging op veel reizen mee, onder ander een projectreis in 2012 naar Wit Rusland en Armenië en Georgië. Haar jubileum present is  Zij krijgt een speldje, oorkonde en een roos.             40 jaar lid  Roelfina Horsting 40 jaar lid en heeft 6 jaar in het bestuur gezeten, waarvan drie jaar als voorzitter. maakte deel uit van reiscommissies. Ze was contactpersoon en heeft ervaren dat er veel veranderd is. Ze is best tevreden. Zij krijgt een briefopener, oorkonde en een roos.   25 jaar lid Marian Wellin 25 Jaar lid en is in Beilen lid geworden na een verhuizing uit Tynaarlo, nu al 7 jaar geleden. Bij Marian is door die verhuizing verkeerd geteld wat betreft lidmaatschapsjaren. Ze is momenteel al 30 jaar lid, maar heeft 5 jaar geleden geen jubileum gevierd omdat dat niet bekend was. Vandaar dat we haar nu ook in het zonnetje zetten. Ze heeft door privé omstandigheden geen mogelijkheid om uitgebreide taken op zich te nemen, maar wil graag beschikbaar zijn voor hand- en spandiensten en korte klusjes zoals de kascontrole commissie.  Zij krijgt een oorkonde en een roos.   Alle dames van harte gefeliciteerd.  Nelleke Jintes