Vrouwen van Nu

Algemene informatie afdeling Woudrichem

Onze afdeling is opgericht 10 december 1946.

De leden komen uit de verschillende kernen van de Gemeente Altena.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt in de maand februari de jaarvergadering gehouden. De jaar- en financiële verslagen worden van te voren via de mail naar de leden verstuurd.

Afdelingsavonden

Behalve tijdens de zomerstop (juni t/m augustus) wordt er iedere 3e woensdag van de maand een afdelingsavond georganiseerd. Op deze avonden komen zeer verschillende onderwerpen aan bod. In principe vinden de afdelingsavonden plaats in het O.V.O. gebouw, Oudendijk 62, Woudrichem

Tel: 0183-302894

De afdelingsavond begint om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.30 uur binnen lopen.

Nieuwsbrief

Door middel van een nieuwsbrief worden de leden iedere maand op de hoogte gebracht van de activiteiten. De nieuwsbrief wordt per email verstuurd.

E-mailadres

Ons emailadres is: vrouwenvannuow@gmail.com

Via dit emailadres kunnen vragen, suggesties, opmerkingen en dergelijke naar het bestuur gemaild worden.

Website/webmaster

www.vrouwenvannu.nl/woudrichem

Hier vindt u informatie over de activiteiten, foto’s en nog veel meer leuke informatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vrouwen van U hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrouwen van Nu houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit breng met zich mee dat wij n ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vrouwen van Nu zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van bovenstaand, of in algemene zin, vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Als lid van onze afdeling bent u automatisch lid van de landelijke vereniging NBvP Vrouwen van Nu. Leden ontvangen het magazine “Vrouwen van Nu”.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 01 november (bij de eigen afdeling) in verband met de jaarlijkse opgave en afdracht naar het landelijke bestuur. Het lidmaatschap moet schriftelijk (of via e-mail vrouwenvannuow@gmail.com) worden opgezegd.

Inlogcodes

Als lid van de Vrouwen van Nu heeft u toegang tot het ledendeel van de landelijke  en provinciale websites. In dit afgeschermde onderdeel wordt informatie gepubliceerd, die men niet openbaar wil plaatsen

(bijv. jaarverslagen, ledenblad).

Inlogcode voor landelijke en provinciale websites:

Gebruikersnaam:         lidlandelijk

Wachtwoord:              lan9013

Inlogcode voor het onderdeel  ‘alleen voor leden’ van onze eigen afdeling is niet nodig. Wij gebruiken dit onderdeel niet. Al onze informatie is openbaar.

Ledenpas

Leden van Vrouwen van Nu ontvangen jaarlijks een ledenpas. De ledenpas wordt meegezonden met het Magazine van Vrouwen van Nu van januari.

Met deze pas kunt u van diverse aanbiedingen gebruik maken (bijv.filmarrangement bioscoop Hollywoud). Alle informatie over aanbiedingen/kortingen staat op de website van Vrouwen van Nu.

Contributie

Moet in januari van het lopende jaar betaald worden. Deze moet overgemaakt worden op rekeningnummer:

NL14RABO0372557791 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu, o.v.v. contributie.

Introducees

Introducees zijn van harte welkom op de afdelingsavonden, m.u.v. de ‘afsluiting van het seizoen’ en de ‘kerstviering’. De eerste avond is een kennismakingsavond, deze is gratis.

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen in het lopende jaar, alleen per kwartaal lid worden. Contributie wordt berekend vanaf de 1e dag van het betreffende kwartaal.

 

Overige activiteiten

Binnen onze afdeling zijn een aantal werkgroepen actief, te weten:

Werkgroep Excursie, Fietsen, Wandelen, Lief en Leed.

Zij organiseren, tijdens of buiten de afdelingsavonden, diverse activiteiten.

Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname. Per activiteit wordt het minimum aantal deelnemers bepaald. Daarnaast hebben we de volgende regels opgesteld:

 • Na betaling is deelname pas definitief
 • Terugbetaling van de kosten is niet mogelijk, omdat busondernemingen, gidsen, docenten etc. vooraf betaald moeten worden
 • Reiskosten zoals parkeergeld en kilometervergoeding worden doorberekend aan de deelnemers
 • De kilometervergoeding bedraagt € 0,25.

Aansprakelijkheid

 • Alle activiteiten die door de afdeling worden georganiseerd zijn geheel voor ‘eigen risico’.
 • Als u mee wilt rijden in de auto van één van de leden is dit geheel op eigen risico. Het is immers niet vanzelfsprekend dat iedere auto-eigenaar een inzittende verzekering heeft. Zowel de bestuurders van de auto’s als de vereniging Vrouwen van Nu kunnen geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen.
 • Meer informatie hierover kunt u ook vinden op www.vrouwenvannu.nl

 

Lief en leed werkgroep

Deze dames besteden aandacht aan alle leden die ziek zijn of bijvoorbeeld een partner hebben verloren.

Maar natuurlijk ook jubilea of andere bijzondere gelegenheden. 

 

Leesgroepen

Onze afdeling heeft een aantal leesgroepen. Iedere maand (m.u.v. de maanden juni, juli en augustus) komen de leden van een leesgroep bij elkaar, bij één van de leden thuis. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het bestuur.

Film

Service bioscoop Hollywoud organiseert elke maand een filmarrangement voor leden van de Vrouwen van Nu en andere verenigingen. Op deze ochtend zijn niet-leden ook welkom. Het arrangement bestaat uit: film met na afloop een lunch.

Opgeven via: www.hollywoud.nl

Leden moeten desgevraagd hun ledenpas tonen in verband met korting op het arrangement.

Ideeën

Heeft u een idee voor bijvoorbeeld een workshop, excursie, fietstocht, wandeltocht, thema-avond enz., geef dit door aan het bestuur of aan de desbetreffende werkgroep.


ALGEMENE INFORMATIE VROUWEN VAN NU.

Landelijk Bureau.

Vrouwen van Nu

Jan van Nassaustraat 63

2596 BP Den Haag

Tel; 070-3244429

E-mail: bureau@vrouwenvannu.nl

Vrouwen van Nu is de grootse vrouwenvereniging van Nederland en is actief in het hele land. Een vrouwenvereniging voor en door vrouwen, waar drie woorden centraal staan:

Ontmoeting, Inspiratie en Plezier.

De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom. Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stelt ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk vindt.

Meer informatie over de vereniging vindt u op de website www.vrouwenvannu.nl

 

Provinciaal Bestuur (Noord-Brabant)

Via de landelijke website komt u op de website van de provincie. Hier kunt u alle informatie over het provinciaal bestuur vinden.

 

Kring Tilburg

Onze provincie is opgedeeld in een aantal kringen. Wij behoren tot de kring Tilburg. De kring organiseert bijeenkomsten en ondersteunt indien nodig bij gezamenlijke activiteiten.

 

Landelijke Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes van Vrouwen van Nu? Meldt u dan aan.

 

Weetjes                                                  

Wist u dat:

 • Het beeldmerk van onze vereniging verwijst naar korenaren en bloemen
 • Dat dit refereert naar onze verbondenheid (van oudsher) met het platteland
 • Het beeldmerk optimisme en vrolijkheid symboliseert
 • Het in 1970 is ontworpen door J. Koning
 • Dat HKH Prinses Beatrix sinds 2004 beschermvrouw is van onze vereniging
 • De slogan van onze landelijke vereniging is

 

1-1-2020