hoe het vroeger is ontstaan

Historie afdeling Steenwijk Vrouwen van Nu:

De oprichtingsvergadering van de Bond van Plattelandsvrouwen te Steenwijk vond plaats op 17 september 1948 in zaal Blok aan de Markt. Het volgende verslag is van deze eerste bijeenkomst gemaakt:

---------------

Mevrouw Buursma opent de bijeenkomst en heet allen hartelijk welkom. In ’t bijzonder mevr. Meengs de consulente. Zij vertelt hoe we er toe gekomen zijn te trachten hier in Steenwijk een afd. van de Bond van Plattelandsvrouwen op te richten. Na verschillende besprekingen, hebben we een commissie van Voorbereiding gevormd, en besloten de eerste aankondiging te doen. Zoo ging dan onze eerste advertentie in zee. Daarna gaf ze mevr. Meengs uit Markelo, de consulente Overijssel het woord.

Deze gaf een uit-één-zetting omtrent het doel en strefen v/d Bond, en dat het onmogelijk in geld of materieel voordeel kan worden uitgerekend, wat onze leden via haar afdeelingen ontvangen: Levensvreugde, Gezelligheid, Ontspanning, Geestelijke verrijking en al de overige kostelijke gaven, die onze afd. haar leden schenken, laten zich nu eenmaal niet in dubbeltjes of guldens uitdrukken. Daarom kunnen we ze gerust ‘onschatbaar’ noemen. En onschatbaar is inderdaad datgene wat een afd. ons geeft – dat is zeker meer waard dan f 5,- per jaar. Oprichtging v/d Bond : 120 leden, na 10 jaar 1440 en momenteel 368 afdelingen en 32000 leden.

Verder vertelt zij ons nog, welk een groote plaats de Bond, over heel de Wereld inneemt, over het Nationaal congres dat om de drie jaar plaats heeft, telkens in een ander land. Ook een paar artikelen werden nog genoemd. En toen volgde de pauze – waarin we getracteerd werden op koffie met koek. Na de pauze werd de gelegenheid gegeven vragen te stellen. Dat er hier in Steenwijk wel animo voor was om een afdeling op te richten, is wel gebleken, daar onze eerste avond al met 25 leden begonnen is. Daarna had de gebruikelijke Bestuursverkiezing plaats, waar in als ‘Voorlopig Bestuur’, de dames uit de commissie van voorbereiding plaats hebben, o.a. de dames:

-          Mevr. Buursma – voorzitter
-          
Mevr. Van Harten – penningmeester
-          
Mevr. Lubbinge – secretaresse 
-          
Mevr. Aukes – 2e secretaresse
-          
Mevr. T Wolde – bestuurslid

Na mevr. Meengs hartelijk te hebben bedankt voor de lezing op deze eerste avond, sluit Mevr. Buursma de bijeenkomst en is ieder zeer voldaan over het verloop van de avond.