Geschiedenis Vrouwen van Nu Noord-Brabant

In 1928 werd “Noordbrabantse Christelijke Boerinnenbond” opgericht . De Bond had afdelingen in vrijwel ieder Brabants dorp. Ze organiseerde slacht- en melkcursussen, maar bood ook sportmogelijkheden en culturele activiteiten.

Op 14 oktober 1930 zag de ”Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen” het levenslicht. De doelstelling ten tijde van de oprichting was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. Plattelandsontwikkeling was het speerpunt.

Uit laatstgenoemde organisatie ontstond op 9 februari 1938 de provinciale afdeling Noord-Brabant, opgericht te Breda. Er waren 9 afdelingen met 200 leden. Het bestuur bestond uit 5 leden, versterkt met een contactcommissie van 2 leden per afdeling. Op dat ledenbestand een redelijk fors kader. Later ontstonden diverse commissies: reiscommissie, culturele commissie, handwerkcommissie.

Tijdens de bezetting verdween “de Bond” uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang. Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in “Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen”.

Na de oorlog nam het aantal vrouwen met een andere achtergrond dan de agrarische toe. De cursussen gingen steeds vaker over moderne onderwerpen zoals woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede.

Later (jaren 60) kreeg de doelstelling van de vereniging een meer emancipatoir karakter.

In de tweede helft van de vorige eeuw vond reflectie plaats op de positie van vrouwenverenigingen in de 21e eeuw en die van onze vereniging in het bijzonder. Via  ”NBvP Vrouwen van Nu” werd onze roepnaam: “Vrouwen van Nu”. De nadruk ligt nu op besef van verantwoordelijkheid vóór en deelname aan de samenleving door ontwikkeling en ontplooiing, aandacht voor maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten waarbij de leden elkaar ontmoeten en inspireren .

Op 1 januari 2015 werd de fusie met de KVO een feit. De Brabantse afdeling van Vrouwen van Nu groeide van 900 leden in 10 afdelingen naar 5328 leden in 71 afdelingen. Deze fusie gaf de vereniging nieuw elan en een goed toekomstperspectief. Naast de traditionele afdelingen ontstaan netwerken van gelijkgestemde vrouwen. Vrouwen van Nu gaat met haar tijd mee en is een  aantrekkelijke club voor velen.