Nei ‘Farsk’ yn Britswert op freed 24 maaie

'Verbinding met de natuur in de Fryske greide'

We begjinne de dei mei kofje/tee mei gebak; dan is der in mooglikheid ta in rûnlieding as sels efkes rûnsjen, 

wêrnei't we oanslutend in lekkere lunch krije.

Eigen bydrage: € 10, 00

Opjaan foar 17 maaie by: giestmei@gmail.com of by Wilma: 0566 602506

We kinne der op 'e fyts hinne as mei de auto. Jou jim foarkar by it opjaan oan.

farskbritswert.nl