Welkom bij de Moordvrouwen van Nu!

Welkom bij de afdeling Moordrecht, een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie.

Vrouwen van Nu

Naast het digitale aanbod in de vorm van de website en een emailnieuwsbrief, blijft het magazine een onmisbaar papieren instrument in het bereiken en informeren van leden.
De ambitie is om het magazine ook een belangrijk visitekaartje van Vrouwen van Nu te laten zijn.
Het magazine Vrouwen van Nu verschijnt 4 keer per jaar, in de vier seizoenen. Elke provincie krijgt z’n eigen blad, met een landelijk gedeelte en 4 pagina’s om naar wens in te vullen. De eindredactie is in handen van de provinciale redacties. Het landelijk gedeelte is voor alle provincies gelijk.

 

Uitgelicht Jaarplan

Bestaansrecht

Het bestaansrecht van Vrouwen van Nu zit in de noodzaak om in georganiseerd verband de stem van vrouwen te laten horen, in de directe leefomgeving, op landelijk niveau en mondiaal. Ons doel is bereikt als ieders talent wordt benut. Elkaar ontmoeten blijft een kernfunctie van de vereniging. Voorwaarde is het voortbestaan van Vrouwen van Nu als platform van vrouwen voor vrouwen en zichtbaarheid. Daar zetten we  sterk op in. Vrouwen van Nu, een sterk merk.

Speerpunten

Voor een sterk merk dat toekomstbestendig is, zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

a)      Zichtbaar en herkenbaar zijn
b)      Nieuwe interne organisatievormen
c)      Ledenwerving
d)      Groei samenwerkingspartners 

 De Vrouwenweek en de Vrouwen van Nu Beurs worden rondom een thema georganiseerd. Ook profileren we ons naar buiten met enkele maatschappelijke thema’s, zoals deelname aan de samenleving en emancipatie van de vrouw. Het opzetten van netwerken wordt actief gestimuleerd, zowel bij bestaande afdelingen die geen bestuursleden meer kunnen vinden, als in het kader van ledenwerving voor een nieuwe, veelal jongere doelgroep. De kaders voor functioneren van netwerken binnen Vrouwen van Nu worden uitgezet in samenspraak met bestaande en nieuw op te richten netwerken.

Doelgroepen

We richten ons op twee doelgroepen: vrouwen in de leeftijd van 40-67 jaar en vrouwen van 67 jaar en ouder.

Organisatie

Binnen de organisatie wordt een tweesporenbeleid uitgezet, waarin aan het noodzakelijke veranderingsproces om toekomstbestendig te zijn wordt gewerkt naast behoud van het goede. Naast de bestaande verenigingsstructuur van afdelingen, provincies en landelijk worden de verwachtingen, wensen en mogelijkheden onderzocht om het ‘verenigingshuis’ uit te breiden met een netwerkstructuur.

Twee landelijke commissies zijn opgeheven, de Werkgroep Internationale Reizen en de Stuurgroep Handwerken. De eerste is overgegaan in een zelfstandige stichting, de tweede werd in 2017 vervangen door een Kennisnetwerk Handwerken & Textiele Werkvormen waarin de provinciale handwerkcommissies opereren. Dit Kennisnetwerk vormt zodoende het eerste landelijke netwerk binnen Vrouwen van Nu. De mogelijkheid en wenselijkheid om ook de vele agrarische commissies in een landelijk netwerk te bundelen, wordt samen met de agrarische commissies onderzocht. Doel is de agrarische belangen beter op de kaart te zetten.

Aanbod

Naast het bestaande rijke en gevarieerde aanbod van afdelingen organiseert het landelijk bureau een aantal evenementen, waarvan het Vrouwenevent als start van de Vrouwenweek en de Vrouwen van Nu Beurs bekend zijn.

Ook de Vrouwen van Nu Colleges worden de laatste jaren aangeboden. Nieuw is dat deze niet meer gratis zijn, maar kostendekkend worden aangeboden.

 

Doelstelling van de NBvP, Vrouwen van Nu

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van partijpolitiek.

Plattelandsvrouwen zijn we echt niet meer,
wat zijn we wel?

We zijn een gezellige actieve vereniging met 76 leden voor vrouwen die:

  • elkaar willen ontmoeten;
  • hun creativiteit willen ontplooien;
  • zich persoonlijk willen ontwikkelen;
  • met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling;
  • vrouwen van alle leeftijden;

ofwel een vereniging voor de vrouw van NU!

 

NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Moordrecht

Het bestuur van de afdeling zorgt voor het aanbieden van avonden van september tot mei. De invulling van de avonden kan door een verzoek vanuit de leden komen, maar ook uit de inspiratiebron van andere afdelingen. Uiteindelijk maakt het bestuur een keuze voor de invulling van de avonden. Wij streven ernaar een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden met voor elk wat wils.

Hierbij wordt gedacht aan kunst, literatuur, gezondheid, voeding, muziek, dia of film, religie en cultuur. De avonden kunnen een educatief, creatief of een ontspannend karakter hebben.

Naast de avonden zijn er allerlei activiteiten die door de leden samen met het bestuur worden ontwikkeld. Zoals wandelen in de winter en fietsen in de zomer, het houden van een leeskring, spelmiddagen en schilderen.

Voor de groene vingers in onze club is de tuinclub vooral in de zomer erg actief.

Ook gaan we gezamenlijk op stap voor een dagtocht of brengen we een bezoek aan tentoonstellingen of musea.

Vrouwen die samen op reis willen kunnen bij de landelijke reisafdeling een reis boeken.

Van september tot mei wordt er eenmaal in de twee maanden een uitstapje georganiseerd. We gaan met het openbaar vervoer.

In april wordt er voor senioren uit ons dorp een kostenloze ontspan­ningsmiddag verzorgd. Leden en sponsors brengen de goederen binnen, die op de jaarlijkse braderie verkocht worden. De opbrengst is voor de ouderenmiddag.

Het promoten van onze club begint bij de leden zelf. We moeten oog hebben voor vreugde en verdriet bij onze vrouwen. Ook het bestuur is daar alert op. Daarnaast laten we bij diverse instanties onze folder achter en nodigen we nieuwelingen uit voor een gratis avondje Vrouwen van Nu. We brengen een bezoek aan nieuwe leden om hen wat wegwijs te maken in onze vereniging. We willen samen met andere vrouwenver­enigingen een zo groot mogelijk aanbod van activiteiten aanbieden. Daarom is goede communicatie en overleg een voorwaarde.

Dit alles doen wij binnen de financiële mogelijkheden van onze vereniging.

 

  Waarom zou je eens langs willen komen: 

  • omdat je bij ons met andere vrouwen over dat leuke boek wat je net gelezen hebt kunt kletsen - de leeskring;
  • omdat je bij ons kunt klaverjassen tijdens de inloopmaandagmiddag op de maandag,
  • omdat je bij ons op dinsdag fietstochten maakt met anderen,
  • Met elkaar een Daguitstapje maken eens per maand.
  • maar vooral omdat het gezellig is om dingen samen te doen!

Zoals je ziet zijn wij een actieve vereniging VAN, VOOR en DOOR vrouwen met vele activiteiten en interesses.

 ALGEMENE VERORDENING                                     GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen verwerken. Ook Vrouwen van Nu verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging. In de zogenoemde Privacy Verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vrouwen van Nu.

Vrouwen van Nu heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevens­bescherming, die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

De Privacy Verklaring en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden op de website van Vrouwen van Nu.