Waarom een Landelijk Voedsel Platform

Waarom een Landelijk Voedsel Platform?

Op initiatief van Vrouwen van Nu is gestart met het Landelijk Voedsel Platform i.s.m. met LTO Noord Vrouw & Bedrijf wordt het project uitgerold.

In het huidige maatschappelijke debat in Nederland over voedsel wordt de context gevormd door de relatie met gezondheid, aandacht voor het milieu en duurzaamheid. Iedereen vindt er iets van, al dan niet gebaseerd op feiten en onderzoeksresultaten. Op de vraag wat gezond voedsel is voor mens en milieu wordt geen eenduidig antwoord meer gegeven.

Geconstateerd  kan worden dat er in het laatste decennium een toenemende polarisatie optreedt in discussies over voeding in relatie tot gezondheid, milieu en duurzaamheid. Stond vlees en zuivel in de tweede helft van de vorige eeuw voor gezonde voeding en het platteland voor een gezonde leefomgeving, nu worden deze producten en landelijke gebieden regelmatig geassocieerd met broeikasgassen en een grote ‘carbon footprint’ en vormen zodoende onderdeel van een negatieve beeldvorming. Discussies worden regelmatig gevoerd vanuit emotie in plaats van feiten. De kloof tussen boeren en burgers, producenten en consumenten groeit. 

Het project Landelijk Voedsel Platform beoogt deze kloof te dichten door informatie te verzamelen en te delen met een groot en divers achterland.

Vrouwen van Nu verenigt in haar organisatie vrouwen die werkzaam zijn in de agrarische sector en vrouwen die als consument voedsel kopen, en heeft zodoende een goede startpositie voor een positieve herijking van de relatie tussen stad en platteland en de relatie tussen voedsel, gezondheid en milieu.

Voor het dichten van de kloof tussen boeren en burgers is het belangrijk om goede voorlichting te krijgen over ‘de verschillende waarheden rondom voeding’ gebaseerd op de feitelijke situatie, praktijkervaring en onderzoeksresultaten.

Dat willen we bereiken door diverse al bestaande initiatieven, experts, belanghebbenden en geïnteresseerden bij elkaar te brengen om kennis en ervaring te delen en deze vervolgens buiten deze kring te verspreiden onder een brede groep vrouwen.

De primaire doelgroep bestaat uit vrouwen. Hoe kunnen zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor de vraag naar en het aanbod van goede, gezonde voeding. Wat betekent duurzame landbouw en veeteelt voor boerinnen aan de ene kant en voor vrouwen die de producten kopen aan de andere kant? Welke rol kunnen zij spelen in de ontwikkeling  naar duurzaamheid en een positieve beeldvorming?

Kennis van de praktijk en feiten én bewustwording van eigen gedrag en mogelijkheden zijn belangrijk evenals het bij elkaar brengen van producent en consument.

Producten die uit het project gaan voortkomen: Toolkit voor vrouwengroepen, lokale Vrouwen van Nu afdelingen en LTO Vrouw & Bedrijf bijeenkomsten in het land; inhoud van de toolkit: boerinnen met een verhaal, kookcursus vergeten groenten, film, quiz, feitenonderzoek, overzicht van de waarheden rondom voedsel; Magazine voedselspecial, oplage 36.000 exemplaren; Reizende tentoonstelling (foto’s en film) voor bibliotheken en musea; Animatiefilmpje

Bovenstaande producten kunnen ook gesponsord worden, kijk daarvoor onder de tab ‘sponsor-pakketten’.