Project rondom Vrouwelijke Statushouders

Vrouwen van Nu heeft een project opgezet: Vrouwelijke Statushouders. Dit project bouwt voort op het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat in 2018 verscheen. Met de aandacht voor deze groep vrouwen in Nederland geeft Vrouwen van Nu invulling aan de bijdrage die ze wil leveren aan een inclusieve samenleving waarin ieders talent wordt benut. In dit artikel lees je meer over het project en de achtergronden ervan.

Vrouwen van Nu heeft enkele jaren geleden samen met vier andere vrouwenorganisatie het initiatief genomen om de onveilige leefomgeving van vrouwelijke vluchtelingen in Nederland onder de aandacht te brengen. Samen met Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, Zonta Nederland en de NVR werd op 2 oktober 2017 een symposium hierover georganiseerd.

Daarna hebben de vijf organisaties de uitkomsten van het symposium verwerkt in het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. Ze kwamen onder meer met zeven aanbevelingen. Op basis hiervan ontwikkelde Vrouwen van Nu een toolkit met handvatten voor hoe je als afdeling actief kunt worden rondom het thema Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid, met onder andere een stappenplan voor het organiseren van een bijeenkomst en een quiz die gebruikt kan worden tijdens de bijeenkomst. De toolkit is te vinden op de website van Vrouwen van Nu.

Totstandkoming project
Vrouwen van Nu zet zich in voor een betere wereld door de bundeling van vrouwenkracht. Na de afsluiting van het Peru-project, ter ondersteuning van de economische zelfstandigheid van vrouwen in dat land,  werd gezocht naar een nieuw project met voorkeur in Nederland.Tijdens het overleg van provinciale besturen met het landelijk bestuur in het voorjaar van 2018 werd besloten om aan de slag te gaan met vrouwelijke vluchtelingen en statushouders. Een werkgroep, bestaande uit José Vroonland (PB Fryslân), Janny Roggen (PB Drenthe), Gea Luurs (PB Drenthe), Alice Brinkman (PB Overijssel), Carla Wijers (directeur landelijk bureau) en Evelien ter Meulen (projectleider landelijk bureau) ging aan de slag en kwam met een projectplan. Er is voor gekozen om in eerste instantie met vrouwelijke statushouders samen te werken. Deze mensen blijven voor langere tijd in Nederland, maar zijn niet altijd makkelijk bereikbaar omdat een groot deel van de hulpverlening zich in eerste instantie richt op de mannelijke statushouder als hoofd van het gezin.
In juni 2019 is de Ledenraad akkoord gegaan met het projectplan.

Doel van het project
We hebben drie doelen met dit project:
1.    Vrouwen van Nu wil vrouwelijke statushouders bereiken om hen te helpen uit welke vorm van isolement dan ook te kunnen stappen en meer te integreren in de Nederlandse samenleving door meer contact te hebben met hun Nederlandse peers. Dit sluit naadloos aan op het sociale netwerk dat Vrouwen van Nu van nature al is en dat ze graag de vrouwelijke statushouders wil bieden. Daarbij streven we naar inpassing in plaats van aanpassing.
2.    Door persoonlijke contacten met vrouwelijke statushouders en dus culturen worden stereotiepe beelden en vooronderstellingen bij vrouwen van nu genuanceerd of zelfs anders ingevuld op basis van eigen ervaringen. Respect voor elkaars normen, waarden en gebruiken staat voorop.
3.    Daarnaast kunnen Vrouwen van Nu-afdelingen geld inzamelen voor een nader te bepalen doel. Een voorbeeld kan zijn geld in te zamelen om 100 vrouwelijke statushouders van een Vrouwen van Nu-fiets te voorzien. De mogelijkheid van sponsoring door bijvoorbeeld een fietsfabrikant wordt onderzocht.

Werkwijze
Het project maakt gebruik van de fijnmazige structuur van Vrouwen van Nu met haar vele lokale afdelingen verspreid over het land. Op lokaal niveau worden vrouwelijke statushouders uitgenodigd om mee te doen met dat wat in een afdeling al zoveel en met veel plezier gedaan wordt, bijvoorbeeld fietsen, koken of wandelen en gezellige bijeenkomsten organiseren. Zij kunnen dan meteen oefenen met de Nederlandse taal, leren fietsen, een lekke band repareren, leren hoe in Nederland gekookt wordt of gewoon een gezellige middag of avond hebben. Voor vrouwen van nu zijn de ontmoetingen met vrouwen uit een andere culturele leefomgeving leerzaam en verrijkend.

Samenwerking
Lokale afdelingen van Vrouwen van Nu kunnen het meeste halen uit een project als ze daar beginnen waar het traject van Vluchtelingenwerk voor iemand is afgerond. Dit omdat we geen concurrerende acties willen ontwikkelen en omdat het goed is dat Vrouwen van Nu het overneemt waar Vluchtelingenwerk stopt.
In gemeenten waar Vluchtelingenwerk niet actief is, kunnen Vrouwen van Nu afdelingen ook contact leggen met andere lokale vluchtelingen-, culturele of welzijnsorganisaties voor samenwerking.

Meedoen!
Wil je met je afdeling meedoen aan dit project, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Denk aan:
- Iets concreets doen, zoals jullie sociale netwerk aanbieden aan de statushouder. In samenwerking met Vluchtelingenwerk of een andere organisatie kijk je wat de mogelijkheden zijn.  
- Geld inzamelen: de afdeling wil graag geld inzamelen. Tijdens een bijeenkomst met een statushouder wordt geld ingezameld en gedoneerd aan het binnen het project vastgestelde doel. Daarbij kun je de Toolkit Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid gebruiken. Op www.vrouwenvannu.nl/thema/projecten%20en%20evenementen vind je meer informatie over het Manifest en de toolkit

Proefperiode
Dit najaar start een pilot met een aantal afdelingen. Het landelijk bureau ondersteunt deze afdelingen in hun samenwerking met Vluchtelingenwerk en/of een geldinzamelingstraject en zij vertellen daarover in een komend nummer van dit magazine. In Gelderland doen de afdelingen Hummelo/Keppel/Drempt, Bronkhorst en Vaassen/Emst mee. In Overijssel Wijhe, Vriezenveen en Wierden. De Noord-Hollandse deelnemer is de afdeling Twisk. Over hun ervaringen lees je meer in een later nummer van Vrouwen van Nu en op de landelijke website.

Meer weten? Neem contact op met de projectleider Evelien ter Meulen (E: evelien@vrouwenvannu.nl)

Met dit project zet Vrouwen van Nu zich in voor duurzaam ontwikkelingsdoelen 5 en 11: gendergelijkheid en duurzame steden en gemeenschappen. Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je hier.