NVR

Vrouwen van Nu is lid van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De NVR is een koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties, opgericht in 1898. De achterban omvat beroepsmatig, politiek en maatschappelijk georganiseerde vrouwen, huisvrouwen, agrarische en plattelandsvrouwen, vrouwelijke ondernemers en vrouwenorganisaties met een levensbeschouwelijke achtergrond. NVR heeft naar een ruwe schatting, een achterban van ruim een miljoen vrouwen in Nederland. De missie van de NVR is te bewerkstelligen dat vrouwen met hun kennis en ervaring daadwerkelijk - en op alle terreinen in de samenleving - de gewenste medeverantwoordelijkheid op zich nemen.