Manifest: Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Op maandag 5 maart 2018 vond de aanbieding plaats van het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. Vrouwen van Nu en vier andere vrouwenorganisaties met een gezamenlijke achterban van circa een miljoen vrouwen, schreven dit manifest op basis van symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat op 2 oktober 2017 plaatsvond.

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid omvat een reeks concrete adviezen en aanbevelingen, op de diverse terreinen waar de vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland. Zo wordt ingegaan op de fysieke en mentale veiligheid in de opvanginstellingen, de sensitiviteit van de begeleiding in de keten van asielaanvraag tot huisvesting, juridische borging van de zelfstandigheid van vrouwelijke vluchtelingen en de monitoring van de beleving en wensen van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang op het gebied van hun veiligheid.

De aanbieding werd ingeleid door mevrouw Leontien Kompier, voormalig burgemeester van Vlagtwedde, portefeuillehouder VNG in de commissie Asielzaken. De heer Jos Wienen, voorzitter VNG Adviescommissie Asiel en Integratie, nam het manifest in ontvangst.

Waarom een manifest?
Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer maar ook voor de maatschappij. Met de inwerkingtreding van het Europese Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (de zogeheten Istanbul Conventie) op 1 maart 2016 is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om dit geweld met beleid en wetgeving niet alleen te bestrijden, maar ook te voorkomen.

De vrouwenorganisaties benadrukken dat geweld tegen vrouwen in Nederland nog  een ondergeschoven kind is. Uit landelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat: 45% van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld (EU-gemiddelde: 33%). Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht. 73% van de vrouwen geeft aan ooit te maken te hebben gehad met seksuele intimidatie. Een op de vier vrouwen maakte ooit een stalking mee.

In het licht van deze cijfers vraagt de kwetsbare groep vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang onze speciale aandacht. Tijdens het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid bleek dat we in Nederland slecht zicht hebben op de veiligheid van deze vrouwen en meisjes. Zij zijn zelf niet geneigd met klachten over seksueel misbruik, intimidatie en huiselijk geweld naar buiten te treden omdat zij in een uiterst afhankelijke situatie zitten, liever vanuit kracht leven dan vanuit een slachtofferrol en hun belangrijkste streven is zo snel mogelijk een verblijfsvergunning, huis en zelfstandigheid te verwerven. Ook de instellingen waar zij verblijven kunnen moeilijk melding maken van hun vermoedens omdat zij de privacy van de vluchtelingen moeten waarborgen en het imago van de opvang – heel terecht – moeten beschermen.

Grip krijgen op veiligheid
Het lijkt dus een mission impossible om de veiligheid van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang te monitoren en hun wensen ten aanzien van dit onderwerp in kaart te brengen. De vijf vrouwenorganisaties die het manifest hebben aangeboden menen dat er juist daarom extra maatregelen nodig zijn die de veiligheid van deze groep vrouwen en meisjes vergroten. De reeks concrete aanbevelingen die zij schreven zullen draagvlak vinden in de keten rond de vluchtelingenopvang én hebben een grote kans van slagen.

Lees hier het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. 

Klik hier voor de Engelse vertaling van het manifest. 

Met dit manifest zet Vrouwen van Nu zich in voor duurzaam ontwikkelingsdoel 5: gendergelijkheid. Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je hier.