Jaarverslag 2019

Dit is het eerste jaarverslag waarvan de beschreven activiteiten zijn uitgevoerd binnen de kaders van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Alles wat je aandacht geeft, groeit. De activiteiten kenmerken zich door een gerichte aandacht voor wat we willen én kunnen bereiken, ambitieus én realistisch. Er is gekozen voor activiteiten met een duidelijke focus op vijf inhoudelijke thema’s waar we onze de komende jaren mee willen positioneren: generatieleren, platteland & stad, benutten van talenten van vrouwen en diversiteit & inclusie.

Naast geplande activiteiten moest soms ook worden ingespeeld op onverwachte situaties. Het meest ingrijpende voorbeeld hiervan was de snel verslechterende staat van ons Eigen Huis. 2019 is het jaar waarin het historische besluit is genomen om het Eigen Huis te verkopen en een nieuw onderkomen voor het landelijk bureau te huren.

Diversiteit speelde een belangrijke rol in het beleid van het afgelopen jaar; diversiteit in de organisatievorm, in leeftijd en in het aanbod. De ontwikkeling van netwerken en platforms was hierin een belangrijke prioriteit. Aantrekkelijk zijn voor meerdere generaties vrouwen met een eigen aanbod en in een nieuwe, lossere structuur naast de vereniging, dat was de inzet. Terugblikkend kunnen we constateren dat we hiermee andere geïnteresseerden hebben bereikt, zowel verschillende generaties vrouwen als tot nu toe slapende samenwerkingspartners.

Ook zichtbaar zijn was een speerpunt in 2019. Hoe zorgen we ervoor dat de mooie activiteiten die we ontplooien, buiten de vereniging ook aandacht krijgen? Besloten is om een selectie te maken in de vele onderwerpen die voor vrouwen relevant zijn met een gedifferentieerde marketingaanpak voor uiteenlopende doelgroepen. Liever minder activiteiten waar meer mensen van horen, dan veel doen wat niemand ziet. Herkenbaar en vindbaar zijn op de centrale thema’s, daar hebben we op in gezet. Hier zijn wij van de komende vier jaar.

Voor de huidige leden is een goed functionerende vereniging waardevol, een vereniging waarin zij zich thuis en gehoord voelen. De actieve leden die als vrijwilliger werkzaamheden verrichten in besturen en commissies, zijn de kurk waar de vereniging op drijft. Ondanks het afnemend ledental en groeiend aantal vacatures bij provincies en ook in landelijk bestuur, is Vrouwen van Nu nog steeds de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Als we een politieke partij zouden zijn, dan waren we de derde in grootte. Als wij onze vrouwenkracht bundelen, dan heeft dat impact. Een levend wij-gevoel, samen de schouders eronder en trots zijn op onze vereniging, zijn hier belangrijke voorwaarden voor. Open, effectieve communicatie en goede afstemming van verwachtingen ook. Een eerste werksessie met alle besturen en ledenraads-afgevaardigden, had deze resultaten voor ogen.

De doelen die we ons in het Jaarplan 2019 Eenheid in verscheidenheid hebben gesteld, zijn (op een enkele uitzondering na) gehaald zoals u kunt lezen in hoofdstuk 2. We gaan door, ambitieus én realistisch, met elkaar op weg naar een zichtbaar en voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk Vrouwen van Nu.

Els Eradus-Fober                                         

Interim voorzitter Landelijk Bestuur                 

Carla Wijers

Directeur landelijk bureau

 

Extra informatie