Jaarverslag 2018

2018 is het jaar geworden waarin, na jarenlang praten over de noodzaak van veranderen, concrete stappen zijn gezet op weg naar een mooie toekomst voor Vrouwen van Nu. In dit laatste jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 Wie samen reist, komt ver is een aantal gestelde doelen uit deze beleidsperiode dichterbij gekomen.

Zo is dit jaar actief ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van onze vereniging bij een nieuwe generatie vrouwen door een intensivering van de aanwezigheid van Vrouwen van Nu op social media. Ook hebben we gewerkt aan vergroting van het online bereik van Vrouwen van Nu door het inschakelen van INTK, die online advertenties voor Vrouwen van Nu maakt op de resultaten pagina van Google. Deze advertenties worden getoond als mensen via Google op bepaalde woorden zoeken. Hierdoor is het aantal websitebezoekers en naamsbekendheid van Vrouwen van Nu verhoogd. Ook het magazine nieuwe stijl met een landelijk deel en provinciale katernen draagt bij aan meer naamsbekendheid. Met een professionele bladcoördinator is het magazine nog aantrekkelijker geworden, ook voor geïnteresseerde niet-leden.

De presentatie van Vrouwen van Nu op social media en in het magazine vormt een belangrijke bijdrage aan een eigentijds imago van Vrouwen van Nu.

De doelstelling om Vrouwen van Nu als een eenvoudige, praktische organisatie te laten functioneren heeft in 2018 enerzijds vorm gekregen in het werken aan een statutenwijziging. Dit traject is inmiddels succesvol afgerond. De nieuwe statuten zijn per 1 januari 2019 van kracht. Anderzijds zijn de plannen voor een meer flexibele organisatiestructuur naast de hiërarchische verenigingsstructuur, verder uitgewerkt. Een student-stagiaire heeft voor Vrouwen van Nu een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van netwerken bij vrouwen van 40-55 jaar. En tot  het Landelijk Bestuur is in de Ledenraadsvergadering van juni een deskundige op het terrein van netwerken toegetreden, die samen met de directeur initiatieven voor een drietal nieuwe landelijke netwerken heeft uitgewerkt. 2019 wordt het jaar waarin alle opgedane kennis, ervaringen en deskundigheid tot de oprichting van nieuwe Vrouwen van Nu netwerken moet gaan leiden.

Een laatste doelstelling uit de beleidsperiode 2015-2018 waar dit jaar weer veel aandacht aan is besteed, betreft directe korte communicatielijnen binnen de vereniging én het beter gebruik maken van alle deskundigheid en ervaringen van onze achterban. Landelijk bestuursleden zijn ook dit jaar veel het land door gereisd, in eerste instantie naar hun eigen ‘contactprovincies’. En de directeur heeft in 2018 alle kaderdagen van provinciale commissies bijgewoond. Persoonlijke ontmoetingen blijven een kostbaar goed bij Vrouwen van Nu. Per slot van rekening zijn we een vereniging met mensen van vlees en bloed. Vrouwen van wie we willen weten wat zij vinden van voor vrouwen belangrijke onderwerpen. Daarom zijn we in 2018 gestart met het uitzetten van twee polls en enquêtes. Met de resultaten hiervan staan we sterker in het laten horen van een vrouwelijk stemgeluid.

Waar we niet in zijn geslaagd is de in 2015 geformuleerde doelstelling om een ledental van minimaal 50.000 te halen. Natuurlijk is niets onmogelijk, maar dit streven is anno 2018 niet erg reëel. Het vergroten van de impact van Vrouwen van Nu en het binden van nieuwe generaties op andere manieren dan lidmaatschap zijn dat wel. Hiervoor zijn dit jaar eerste stappen gezet en vervolgstappen staan in de steigers.

2018 kenmerkt zich daardoor ook door het helder formuleren van een duidelijke focus en ambities voor de toekomst, die in het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 zijn opgenomen. Dit beleidsplan is getiteld Alles wat je aandacht geeft groeit. Deze titel verwijst naar onze inzet om energie te geven aan dat wat we willen dat groeit in plaats van te veel stilstaan bij wat er niet kan. Met elkaar, we blijven samen reizen, en met aandacht voor wat kan; we hebben er alle vertrouwen in  dat we dan ver komen.

Els Eradus-Fober                                         

Interim voorzitter Landelijk Bestuur                 

Carla Wijers

Directeur landelijk bureau

 

Extra informatie