Historie

In de winter van 1945-1946 is er een voorlichtingsavond voor vrouwen uit Haule in het plaatselijke café, waar een lerares van huishoudschool Allardsoog uit Bakkeveen vertelde over de Bond. Daarna volgde in april 1946 de oprichtingsvergadering, waar de secretaresse van het provinciaal bestuur sprak over het doel en het streven van de Bond van oud leerlingen en andere plattelandsvrouwen, zoals het toen heette. De vereniging ging van start met 24 leden.                                                                                                                                                                       Het ledental groeide met rasse schreden en bij het 12 1/2 jarig jubileum waren er liefst 86 leden bij de afd. Haule van de Bond van Plattelandsvrouwen.

Haule is van oorsprong een agrarisch dorp. Veel leden woonden dan ook op een boerderij. Tegenwoordig zijn er nog maar enkele boerinnen binnen onze vereniging.          Vroeger werden de bijeenkomsten gehouden in een leegstaand lokaal van de school. De tafels en stoelen werden dan versjouwd vanuit het café er tegenover.Om de beurt namen de bestuursleden een ketel thee mee, de leden zelf een kop en schotel. In 1963 werd het dorpshuis "De Mande" geopend.Sindsdien heeft de afdeling hier de maandelijkse bijeenkomsten.                                            In de beginjaren werd er veel voorlichting op huishoudelijk gebied gegeven b.v. demonstratie van een wasmachine.   Er waren tevens veel cursussen o.a. eenvoudige kookgerechten en naaien.                                                       In de jaren 70 waren er cursussen niet alleen om van te leren maar ook als vrijetijdsbesteding b.v. kantklossen.

 Midden jaren 90 werd er een werkgroep opgericht binnen de afdeling.Er waren zorgen over het voortbestaan door het dalende ledental en de vergrijzing. Er werden mogelijkheden gezocht om d.m.v. nieuwe activiteiten het ledental op te krikken. In 1997 deden de tuinclub en de leesgroep haar intrede.Samen met de andere commissies van onze afdeling van de hedendaagse Vrouwen van Nu is er aldus naast de maandelijkse bijeenkomsten een gevarieerd aanbod van activiteiten met voor ieder wat wils.   

                        Het ledental van de afdeling Haule is de laatste tijd gegroeid.Vorig jaar sloten enige leden van de opgeheven afdeling Donkerbroek zich bij Haule aan en ook uit Haule e.o.kwamen er enkele nieuwe leden bij, zodat afdeling Haule momenteel ruim 50 leden telt.