Structuur van de organisatie

Landelijk bestuur
Het landelijk bestuur bestaat uit vijf personen.
Zij worden benoemd door de ledenraad, waarbij de voorzitter in functie wordt benoemd. Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het landelijk beleid en het besturen van de vereniging. Zij organiseert deskundigheidsbevordering voor landelijk en provinciaal kader, afdelingsbesturen en leden. Zij wordt hierbij ondersteund door het landelijk bureau, commissies en werkgroepen. Ook provinciaal en in de afdelingen zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. Per onderwerpgebied hebben deze onderling contact. De provincies en afdelingen geven zelf invulling aan activiteiten; het algemeen beleid geeft daarbij richting. Het landelijk bestuur onderhoudt namens de  Vrouwen van Nu contacten met de landelijke overheid en externe organisaties en vertegenwoordigt Vrouwen van Nu bij diverse gelegenheden.

Netwerken
Een netwerk is een verband van leden die een belangstelling of een eigenschap delen, zij onderhouden zelf het onderling contact en organiseren activteiten. Netwerken kunnen worden opgericht door de leden zelf en zijn niet gebonden aan gemeente- of
provinciegrenzen;

Ledenraad
De ledenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de elf provinciale afdelingen. Deze afgevaardigden, uit het bestuur van de desbetreffende provinciale afdeling, worden gekozen door de leden op de algemene provinciale jaarvergadering.

De jaarlijkse ledenraad wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.
Andere ledenraden worden gehouden zo dikwijls het landelijk bestuur dit wenselijk oordeelt. De ledenraden worden geleid door de voorzitter van de vereniging.

Landelijk bureau Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu bezit het Eigen Huis in Den Haag waar het landelijk bureau, het secretariaat van Vrouwen van Nu, is gehuisvest. Hier  worden administratieve en financiële zaken afgewikkeld, het beleid voorbereid en worden trainingen en landelijke projecten, bijeenkomsten en activiteiten opgezet. De eindredactie van Vrouwen van Nu is hier ook gevestigd. Het landelijk bureau fungeert ook als adviseur voor het landelijk bestuur en kan worden geraadpleegd door provinciale besturen over uitvoerende zaken.