Programma Fryske Akademylêzingen 2019 - 2020

Programma Akademylêzingen 2019-2020
62ste jiergong

Foar it kommend seizoen 2019/2020 binne de data en de sprekkers al bekend. De omskriuwing fan de titels fan de lêzingen kin noch wat wizigje. Fan 1 juny 2019 ôf kin der wer opjûn wurde foar de lêzingen oant 18 oktober 2019.