Verslagen bijeenkomsten en foto's

Dinsdag 10 maart 2020, aanvang 19.30 uur in “de Raat”
Verslag : Avond voor contactvrouwen en commissieleden in “de Raat”

Aanwezig 27 vrouwen en gastspreker Renate Snoeijing, directeur van Huus van Taol.

Onze nieuwe voorzitter Nelleke Jintes heet iedereen welkom. Eveneens heet ze de spreker van vanavond hartelijk welkom.

Nelleke zit bij Vrouwen van Nu deze avond voor de eerste keer een bijeenkomst voor en begint de avond dan ook met zich voor te stellen zodat een ieder weet wat haar werkverleden is, waar ze vandaan komt en wat haar hobby’s zijn. Ze is erg blij dat er zo’n grote groep vrouwen betrokken is bij Vrouwen van Nu en daar ook actief een rol in wil vervullen. Dank daarvoor namens het gehele bestuur.

Daarna worden de Richtlijnen voor de contactvrouwen uitgedeeld en doorgenomen. Deze blijken voor iedereen begrijpelijk en er zijn hierover verder geen vragen. Wel is het af en toe een dilemma of een lid nu wel of niet wegens ziekte voor een kaartje of bloemetje in aanmerking komt. Richtlijn is: is het lid niet ziek, dan geen kaartje of attentie. Hierna worden de jaarboekjes uitgedeeld zodat deze door de contactvrouwen in hun wijken kunnen worden uitgedeeld.

Na de pauze wordt het woord gegeven aan Renate Snoeijing, directeur van Huus van Taol. Ze stelt zich eerst voor en begint daarna haar verhaal  over het ontstaan van het Drents en de taal die nu gesproken wordt in oost Nederland tot en met een gedeelte van Scandinavië, tot aan de grens van Polen toe. Het Drents is nog steeds een levende taal en daarmee aan verandering onderhevig. Een oud stukje tekst laat zien dat de taal een paar eeuwen geleden ook volkomen anders was dan de Drentse taal die we hier nu spreken. Hoe dan ook, de Drentse taal is zeker niet stoffig te noemen en wordt inmiddels gepromoot op veel scholen in het oosten van Nederland. De Drent mag dus best trots zijn op z’n taal en de regio waar hij/zij vandaan komt. Overigens is het voor de ontwikkeling van kinderen een pré als ze tweetalig worden opgevoed. Een volgende taal is daarna makkelijker aan te leren en meertaligheid blijkt na bijvoorbeeld een beroerte op latere leeftijd bij te dragen aan het sneller weer activeren van het spreken van taal.

Na een korte onderbreking en het uitdelen van een drankje en traktatie wordt de groep in kleinere groepjes opgesplitst en wordt er een quiz gehouden. We worden getest op onze Drentse taalvaardigheid. Het was een leuke quiz die hier en daar nog best wat hoofdbrekens opleverde. Zo af en toe dus best lastig en zeker voor de “nieuwe”  Drenten werd er zo af een woord gevraagd dat onbekend was. Uiteraard was er ook een groepje dat als winnaar uit de bus kwam en een attentie van Renate ontving. Geheel in stijl: een pakketje met boekjes in de Drentse taal.

Na deze quiz werd Renate hartelijk bedankt voor het verzorgen van de gezellige avond en ging een ieder weer huiswaarts.

Georgien Krom (notulist)     

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Foto's jaarvergadering 19 februari 2020

Jaarvergadering 19 februari 2020, 19.45 uur. Huidig ledenaantal 137, waarvan aanwezig 70 leden.

1. Opening: Opening door voorzitter Aartje Robbemont. Iedereen wordt welkom geheten op deze jaarvergadering en de heer Wiersma die de gastspreker is wordt eveneens hartelijk welkom geheten. De voorzitter bedankt eveneens een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Vrouwen van Nu.

2. Notulen van jaarvergadering 2019: Notulen 2019 liggen vanavond ter inzage op de bestuurstafel en kunt u tevens vinden op de site. Zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken: Zijn een ieder toegezonden. Zie uitnodiging

4. Bespreking jaarverslagen. Penningmeester geeft waar nodig een toelichting op het jaarverslag en de cijfers die op de tafels liggen. Helaas kan het lettertype niet groter zonder dat er een kolom van de pagina verdwijnt. Wat in kas zit is duidelijk en de afdracht is inmiddels gedaan. Alle mutaties vinden plaats via de bank wat ook de controle van de administratie gemakkelijker maakt. De jaarlijkse uitgaven worden wel groter. De reden hiervan is dat de sprekers duurder worden, alsmede de reiskosten welke ook vaak hoger zijn dan voorheen. Tevens hebben we meer jubilarissen dan in voorgaande jaren.

5. Verslag penningmeester en verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid: Er zijn door de kascommissie geen fouten in de administratie gevonden en daarmee is de gevoerde administratie goedgekeurd. Ook de begroting voor 2020 staat op het overzicht vermeld. Annie Dekker-Bebingh stapt uit de kascommissie en ontvangt een bloemetje voor de verleende diensten. Voor de kascommissie worden naast het overblijvende commissielid Hilda Kootstra-Padding, twee nieuwe leden gezocht. Eén lid zal als reserve kascommissielid fungeren. Er melden zich twee dames aan: Hillie Bergman-van Elp en Sylvia Vesters.  Sylvia Vesters is reserve.

6. Afscheid commissieleden: Handwerkcommissie: Hennie Sluiter-Boelens. Reiscommissie: Emma Streefkerk-van Thienen. Tuincommissie: Fennie  Oostra-Tingen. 

7. Huldiging jubilarissen: De 9 jubilarissen zijn Jantje Drenth-Jonker, Fennie Huigen-Fraterman, Hillie Westerhof-Bos en Roelie Koobs-Boers, elk 40 jaar lid. Koosje Gerard-Huizingh, 50 jaar lid.
Anny Harms-Scholten, 55 jaar lid.
Grietje Strijk-Weggmans, Aaltje Doorten-van de Lande en Fennie Oostra-Tingen, elk 60 jaar lid.

8. Bestuursverkiezing: Aartje Robbemont-Vervelde treed af als bestuurslid en ontvangt voor haar inzet een cadeau en bloemen. Nelleke Jintes wordt benoemd en hartelijk welkom geheten als nieuw bestuurslid.

9. Rondvraag: Er bestaat bij de leden nog wat onduidelijkheid over de Centrale inning. Wanneer gaat dit van start? Dat zal in 2021 zijn. De incasso zal naar verwachting eind december 2020 begin januari 2021 plaatsvinden. Pas na het overleg van de penningmeesters is hierover meer duidelijkheid. Zeker is, dat ons geld niet zomaar ergens naartoe wordt geboekt. Het is uiteraard voor ons beschikbaar. Verdeelsleutel blijft ook dezelfde.

Lammie Tillema-Meindersma en Hillie Prakken-Pomp bedanken voor de bloemen die zij ontvingen tijdens hun ziekte.

We hebben in 2019 10 nieuwe leden welkom mogen heten.

Na de pauze heeft de heer Wiersma ons verteld over trouwen door de eeuwen heen. Een interessant onderwerp. De heer Wiersma is trouwambtenaar en weet veel te vertellen over de gebruiken met betrekking tot het afsluiten van een huwelijk en hoe een gebruik is ontstaan.

Als laatste worden Jannie en Gerrit Muller van zalencentrum Muller bedankt voor de prettige samenwerking en ontvangen als dank een mooi boeket bloemen.

In de pauze heeft één van de aanwezige gasten in de zaal, zich aangemeld als nieuw lid. We heten Janny Daling dan ook van harte welkom. 

Einde van de vergadering om 10.20 uur.

Georgien Krom

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Verslag algemeen bestuur 2019

Het bestuur vergaderde 1 keer per maand van augustus t/m april incl. het vastleggen van het programma voor het volgend jaar. In februari afscheid genomen van Fenny Fokkens met een etentje bij Diggels in Westerbork. In maart naar het regio-overleg en in april naar de Provinciale jaarvergadering in de Timp in Zuidlaren. In september zijn een aantal bestuursleden naar de Portalcursus geweest, digitaalbeheer van het ledenbestand.

In december kerstattenties gemaakt voor alle leden en kerststukjes voor langdurig zieken en voor leden die de avonden niet meer bezoeken.

Het ledenaantal per 1 januari 2020 bedraagt 137.

Het bestuur wil een ieder bedanken die dit jaar haar medewerking heeft verleend in welke vorm dan ook.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Verslag afdelingsavond VvN dinsdag 21 januari 2020

De voorzitter Aartje Robbemont verwelkomt iedereen op de eerste afdelingsavond van het nieuwe jaar.
En wenst iedereen een gezond en gezellige bijeenkomsten.
Ook werd Willemijn Ahlers verwelkomt die de avond, zij zal vertellen over Willemijn, gewoon een vrouw.

Wij hadden een gast in ons midden, Renske van Apbema.
Hillie Bergman, Antoinette van Nierop zijn lid geworden.

Bedankje van Femmie Niesink voor het kerststukje.
En een bedankje van Annie Harms voor het kaartje en bloemen.

Een mededeling. Per ingang van 2021 wordt de contributie geïnd door de centrale van de VvN.

Gerrit en Jannie werden bedankt voor een Nieuwjaarsrolletje.

Na de pauze krijgt Willemijn het woord.

Transgenders, diversiteit. Genderdyforie. Een korte informatie hierover.
Het geslacht van een jongen of meisje wordt bepalend voor bejegening rond het vierde jaar.
1:12.000 mannen    1:30.000 vrouwen.
Vroeger werden deze mensen opgesloten. Een Amerikaanse professor heeft daar vanaf  1966 verandering in gebracht.
De stem veranderd in de pubertijd en dat hou je voor de rest van je leven.
Wat het met Willemijn gedaan heeft door al die jaren.

Persoonlijk. 
- Op zijn 54 jaar heeft er verandering plaats gevonden. Hij heeft een vrouw en kinderen.
Geheim, angst, verlies, eind aan het leven maken. Professionele hulp gehad. Brief aan zijn vrouw gestuurd voor bekend making.
Hij werd gelukkiger, kinderen inlichten, tijd gunnen, de fundering was goed. Operaties.
Werk.
 – Een persoon heeft hem begeleid bij de politie door te vertellen dat hij transgender was. Naar beneden kijken, angstig om dat te vertellen.
Collega’s werden allemaal tegelijk ingelicht.
Ontdekkingstocht. 
 – Welke kleren staan mij, wat voor oogschaduw.
Gewoon een mens 
-  Compassie met de ander. Inzet op diversiteit.
Wat maakt het dat hij bij ons stond. – Hij is zichzelf.
Liefde van zijn vrouw en kinderen.
Wat doet hij nu.    
 – Is gepensioneerd. Eigen bedrijfje. Ambassadeur Transgenders.
Politie academie.

Voorlichting.
Willemijn sluit af met een gedichtje. Anders.

Aartje bedankte Willemijn  voor het inkijkje in haar leven. Ik zie een gelukkige vrouw hier staan, sprak ze. En daar waren wij allen mee eens.

Wel thuis en tot de Jaarvergadering op 19 februari.

Jenny Oosting

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@​

    Voor foto's van de bijeenkomsten 

                          zie fotoalbum......

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@