Programma 2019-2020

De iepening fan it seizoen is op

Woansdei 18 sept. om 20.00 oere,

yn MFC Wjukken te Mantgum.

Anne-Goaitske Breteler oer de walfiskfeart.

--------------------------------------------------------------

Woansdei 16 okt.om 20.00 oere,

yn MFC Wjukken te Mantgum.

Annemarie Tuininga fertelt ús oer

,de Nederlandse Transplantatie stichting'

----------------------------------------------------------

Tiisdei 12 nov.om 20.00 oere,

yn MFC Wjukken te Mantgum.

Jantje Oost nimt ús mei nei

 de wrâld fan de Yndianen.

-----------------------------------------------------

Tongersdei 19 dec.om 18.00 oere,

yn ,,De Helling" te Winsum,

        Krystfiering

---------------------------------------------------

Woansdei 15 jan.om 20.00 oere,

yn MFC Wjukken te Mantgum,

        Jiergearkomste

---------------------------------------------------

Woansdei 12 febr. om 20.00 oere,

yn MFC Wjukken te Mantgum.

Henk Dillerop sil fertelle oer 

 it wurkjen yn de finzenis.

--------------------------------------------------

Woansdei 25 mrt. om 20.00 oere,

yn MFC Wjukken te Mantgum.

Skelte Anema sil fertelle oer it 

 bouwen fan in skoalle yn Kenia.

-------------------------------------------------

Woansdei 22 april om 20.00 oere,

yn MFC Wjukken te Mantgum.

Jan Tysma lit moaie bylden sjen

   út de natoer.