Contributie en Ledenadministratie

U kunt zich aan- en afmelden als lid bij:

Jannie Wieringa
tel: 0594-697620
e-mail:

Contributie
Voor 2024 bedraagt de contributie € 65,00.
De contributie wordt centraal geind via het landelijk bureau.
De factuur ontvangt u met het decembernummer van het ledenblad samen met de ledenpas.
Op de factuur staat het rekening nummer alsmede het kenmerk dat vermeld moet worden bij de betaling.
Wordt u na 1 september lid dan betaalt u tot 1 januari
€ 10.00.(contant) te voldoen aan de penningmeester van de afdeling.

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen
dan moet u dat schriftelijk doen vóór 15 oktober.
Na die datum is contributie verschuldigd over het volle verenigingsjaar.

Gast bij andere afdeling
Als lid van Vrouwen van Nu kunt u overal in het land aanschuiven bij de bijeenkomsten van andere afdelingen. De afdelingen mogen daarvoor wel een bijdrage in de kosten vragen.
Lidmaatschapskaart meenemen!