Vrouwen van Nu

klik voor onze afdeling aan de linkerkant op /"over ons"/, in de kantlijn

Bestaansrecht
Het bestaansrecht van Vrouwen van Nu zit in de (nog steeds bestaande) noodzaak om in georganiseerd verband de stem van vrouwen te laten horen, in de directe leefomgeving, op landelijk niveau en mondiaal. Ons doel is bereikt als ieders talent wordt benut in de samenleving en als diversiteit als een meerwaarde wordt gezien. Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen enerzijds en  het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke  en maatschappelijke organisaties anderzijds. Elkaar ontmoeten blijft daarnaast een kernfunctie van de vereniging.

Missie
De missie van Vrouwen van Nu luidt: Vrouwenkracht voor een betere wereld; met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken.
Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die

  • elkaar willen ontmoeten,
  • hun creativiteit willen ontplooien,
  • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Met 29.000 leden en 395 afdelingen is Vrouwen van Nu de grootste vereniging van vrouwen in Nederland.

Hoe zit de vereniging in elkaar

Alle leden zijn lid van de landelijke, in Den Haag gevestigde, vereniging Vrouwen van Nu. Vrouwen kunnen ervoor kiezen om landelijk lid te worden of lid van een lokale afdeling. De meeste leden zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling. Deze afdelingen zijn onderdeel van een provincie. Iedere afdeling kiest een stemgerechtigde afgevaardigde voor de provinciale vergadering en iedere provincie kiest een afgevaardigde in de ledenraad.

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Het landelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van de vereniging. Ze legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenraad en via een verslag op het ‘voor leden – deel’ van de landelijke website.

De beroepskrachten op het kantoor in Den Haag adviseren en ondersteunen alle verenigingsonderdelen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het (meerjaren)beleid. Het team van het landelijk bureau staat onder leiding van een directeur.

De meerwaarde van deze gelaagdheid is dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld kunnen worden en er een landelijke infrastructuur is die uit een groot reservoir van menskracht, ervaring en kennis kan putten.

De voordelen van het lidmaatschap

Leden zijn onderdeel van een groter geheel! Landelijke, provinciale en afdelingsactiviteiten zijn op de website www.vrouwenvannu.nl zichtbaar voor ieder lid. Maandelijks worden email nieuwsbrieven verstuurd aan leden en niet-leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Alle leden ontvangen als onderdeel van hun lidmaatschap het Vrouwen van Nu magazine met artikelen, interviews, boekrecensies en nieuws van de landelijke vereniging. In provinciale katernen staat nieuws uit de provincies en de afdelingen.

Een greep uit het brede Vrouwen van Nu aanbod voor 2022:

  • gratis trainingen voor leden die als vrijwilliger actief zijn in provinciale besturen of commissies;
  • uitwisselingsdagen om kennis en ervaring te delen met andere actieve vrijwilligers binnen de vereniging;
  • vier keer per jaar een magazine, maandelijks een email nieuwsbrief
  • veel kortingen met de ledenpas
  • op maat georganiseerde reizen voor leden
  • veel lokale activiteiten.

Vrouwen van Nu leden doen kennis en ervaring op als vertegenwoordiger in landelijke organisaties, werkgroepen, commissies en overlegorganen. Ook kunnen leden hun kennis in het buitenland inzetten bij vragen van verenigingen en coöperaties in ontwikkelingslanden via de zogenoemde agripool van onze samenwerkingspartner Agriterra. Vanuit de betrokkenheid van Vrouwen van Nu bij de agrarische sector wereldwijd heeft onze vereniging sinds 1932 een eigen vertegenwoordiger in de Associated Country Women of the World (ACWW), een vrijwilligersorganisatie van 420 vrouwenorganisaties uit 73 landen die actief zijn in landelijke en stedelijke gebieden. In eigen land is Vrouwen van Nu de initiatiefnemer van een Landelijk Voedsel Platform dat in 2022 afdelingsbijeenkomsten stimuleert en ondersteunt over het thema gezonde, eerlijke  en duurzame voeding. Hierin werkt Vrouwen van Nu samen met LTO Vrouw & Bedrijf.

In het mondiale netwerk van Women for Water Partnership participeert Vrouwen van Nu met activiteiten om de gedeelde missie van toegang tot schoon drinkwater en veiligheid, waar met name vrouwen mee te maken hebben, te realiseren.

Kortom: veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, ontmoetingen, kennis en ervaring uitwisselen en gezelligheid voor alle leden van onze vereniging.
Met de kracht van 29.000 vrouwen kunnen we bijdragen aan een wereld, inclusief onze eigen leefomgeving, waarin het goed leven is.

Kijk wat de vereniging u te bieden heeft en maak er gebruik van.

Het landelijk bureau

Het landelijk bureau van Vrouwen van Nu is gevestigd in Den Haag, Loire 198. Op het bureau werken zeven beroepskrachten (4,6 fte) aan het goed functioneren van de vereniging voor haar leden en aan de werving van nieuwe leden. De werkzaamheden van de bladcoördinator van het magazine worden met ingang van 2018 op freelance basis verricht. Het landelijk bureau levert ook een bijdrage aan het profiel van Vrouwen van Nu als een zichtbare en gerespecteerde gesprekspartner voor andere maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Naast werkzaamheden voor de centrale ledenadministratie, de financiële administratie en de boekhouding ondersteunt het landelijk bureau provinciale en plaatselijke besturen, vrijwilligers, commissies en werkgroepen. De directeur van het landelijk bureau treedt op als adviseur van het Landelijk Bestuur, onder meer in de beleidsontwikkeling van de vereniging. De uitvoering van het Jaarplan is in handen van het bureau evenals het onderhouden van externe contacten zoals met vrouwen- en maatschappelijke organisaties, de politiek, ministeries en het bedrijfsleven.

Om de vereniging goed op de kaart te zetten maakt het landelijk bureau gebruik van verschillende communicatiekanalen. Op het landelijk bureau wordt het maken en laten versturen van het Vrouwen van Nu magazine naar alle leden gecoördineerd, de website wordt actueel gehouden, maandelijks wordt een email nieuwsbrief verstuurd en het NIEUWS voor provinciale en afdelingsbesturen krijgt hier vorm. Het ontwikkelen van folders en ander promotie- en wervingsmateriaal, onder meer voor door de beroepskrachten georganiseerde landelijke manifestaties, bijeenkomsten, workshops en trainingen, is een regelmatig terugkerende activiteit.

Last but not least zet het landelijk bureau zich in voor aanvullende financiële middelen door subsidieaanvragen voor projecten.

Vrouwen van Nu heeft oog voor de leefomgeving, zorg voor elkaar én voor de toekomst. Bovendien is het een vereniging waarbinnen vrouwen hun ideeën vorm kunnen geven en zich kunnen ontplooien. We staan open voor nieuwe initiatieven van mensen binnen en buiten de vereniging. Nieuwe leden worden van harte verwelkomd en kunnen direct actief worden en deel nemen aan tal van activiteiten. Dat maakt Vrouwen van Nu tot de boeiendste vereniging van vrouwen in Nederland. Een vereniging bovendien die maatschappelijk betrokken en relevant is door de vele activiteiten die bijdragen aan een betere leefomgeving en samenleving. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek.

‘Met de kracht van 29.000 vrouwen voor een duurzame, eerlijke wereld’. Fijn dat u daar in 2022 (weer) aan wilt bijdragen als lid van Vrouwen van Nu.