Contactvrouwen per wijk

Contactvrouwen per wijk:

Trijntje Broekhuis, De Jister 28, 0511-431656, Buorren, Zomerweg, De Jister, Suderein en Singel.

Griet v/d Heide, Aldemiede 15, 0511-431206, Aldemiede en om utens.

Greetje Miedema, Toutenburgleane 56, 06-15618483, Reidfjild NZ en Hanenburg 

José Bogaard,  Woelwijk 1, 0511-431609, Woelwijk.

Irma Nieuwenhuis, Wylgekamp 33, 0511-431462, Boskleane en Wylgekamp.

Tjitske Mulder, Lytsegeast 79, 0511-431323, Lytsegeast.

Janny Zuidema, Reidfjild 35, 0511-432221, Reidfjild ZZ en Toutenburgleane OZ.

 

Foto's: op regel gaan staan, aanklikken, dan op OPSLAAN klikken en OPENEN.