contributie en andere zaken

Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt € 65,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Leden die een incassomachtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen. De contributie wordt automatisch afgeschreven.

Leden die zelf betalen vinden de factuur in het ledenblad van december 2023. Contributie voor 24 januari 2024 overmaken. Let op het juiste bankrekeningnummer!

Nieuwe leden betalen de contributie voor 2024 rechtstreeks aan de penningmeester van de afdeling Steenwijk: bankrekeningnummer 
NL46 RABO 0139 0260 29 t.n.v. Vrouwen van Nu

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen: altijd schriftelijk of per mail bij secretaris
A. Brand, voor 15 oktober 2023. E-mail: vrouwenvannusteenwijk@gmail.com

Bij opzeggen na 15 oktober moet de contributie voor het gehele volgende jaar worden betaald.