Nieuwsbrief februari 2020

 

Nieuwsbrief februari 2020

Dag dames,

Dit is alweer de Nieuwsbrief van februari. We gaan hopelijk richting lente, hoewel het verleden ons heeft geleerd dat het ook in februari nog echt winter is. De jaarvergadering is deze maand en ik doe weer een poging om dames te motiveren om zitting te nemen in ons bestuur. Zonder bestuur geen goed lopend verenigingsjaar. Dus als u hart voor de vereniging heeft en hier ook wat voor zou willen doen, stel u kandidaat! Tevens vragen we een kandidate voor de kascommissie. Dit houdt in dat u 2 jaar de kas controleert, samen met een ander lid, bij de penningmeesteres thuis. Dit moet toch te doen zijn! Aansluitend aan de vergadering houdt Gabriel Vriens een korte lezing. We weten uit ervaring dat zijn lezingen zeer boeiend zijn. Wij als bestuur hopen dat we u zullen ontmoeten bij deze vergadering, of misschien bij een van de andere activiteiten van de vereniging.

Elly Meylis-Meylis

***

Data februari: 11 februari koffie drinken

                        12 februari theater Tonio

                        18 februari jaarvergadering

                        27 februari excursie Gast van de Raad

Excursie commissie

 Voor februari 2020 zijn we extra vroeg geweest met  het inplannen van een activiteit.

Dit omdat we met verschillende factoren rekening moesten houden, o.a. reserveren van plaatsen.

De excursie naar Gast van de Raad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft in de Snitsflits gestaan waarop men telefonisch en per mail kon reageren. Tevens heeft men de mogelijkheid  gehad  tijdens de midwinterbijeenkomst op 17 december op die activiteit in te schrijven.

Het animo om deel te nemen heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen.

We hebben de  aanmeldingen dan ook, vervroegd, per 24 december, moeten stoppen, wat ook weer via de Snitsflits bekend is  gemaakt.

Voor alle personen die zich voor 24 december hebben aangemeld is een plaatsje gereserveerd bij de Gast van de Raad. Alle deelnemers zijn hiervan per mail of per telefoon op de hoogte gesteld.

Vriendelijke groet ,      Annelies en Jetty.

Dinsdag 11 februari

Koffiedrinken bij Onder de Linden, van 10 uur tot ongeveer 11 uur.

Woensdag 12 februari Theater

Porgy Franssen & Jacqueline Blom: Tonio

De indrukwekkende, rauwe bestseller die A.F.Th van der Heijden schreef over het verlies van zijn zoon Tonio, bewerkt voor het theater. In deze voorstelling staat de zoektocht van de ouders om samen overeind te blijven centraal. Drijft het verlies de ouders uit elkaar of zijn ze in staat elkaar te troosten? https://theatersneek.nl/voorstelling/tonio/

Op vertoon van je lidmaatschapskaart kun je kaarten reserveren met

€ 2,50 korten en krijg je een kopje koffie of thee in de pauze. Als je online reserveert gebruik je de code VvN1920, en laat je je lidmaatschapskaart zien als je de kaarten ophaalt.

Aanvang 20:15 Tüöttenzaal (grote zaal Theater Sneek, Westersingel 28, Sneek)

 

Dinsdagmiddag 18 februari                                                                                    

Jaarvergadering. De stukken voor deze vergadering worden u met deze nieuwsbrief toe gemaild. De financiële stukken liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering op de tafels. Kandidaten voor het bestuur worden verzocht zich te melden bij het bestuur.

Na de vergadering is er een korte lezing, verzorgd door Gabriël Vriens , “De Friese elf steden in hun landschappelijke context.” Eén van de belangrijkste kenmerken van Friesland! De elf steden liggen allemaal in het kleigebied van Friesland. De binding met water en vruchtbare gronden is duidelijk zichtbaar. De verhouding tot het water voor de steden is onderling sterk verschillend. Waar het water voor de één rampspoed meebracht, was het voor de andere stad juist een zegen. Er wordt aandacht geschonken aan de ontstaansgeschiedenis van de steden aan het water. Er is overigens één stad die een ander bestaansrecht kende en daarmee een vreemde eend in de bijt is. Welke dat is, hoort u tijdens de lezing.

 

Muziek  In februari en maart van 2019 verzorgt Gabriël Vriens weer een korte muziek cursus.  Deze data zijn: 4 februari, 3 maart en 31 maart. Aangezien het aantal dames die deze cursus willen bijwonen ook behoorlijk is geslonken, wijken wij dit jaar uit naar de ter beschikking gestelde woonkamer van Martje Kalkman. De dames die zich opgegeven hadden krijgen nog bericht hierover.

 

Luistercafé in huiskamerverband.
Kom met verhalen, gedichten, anekdotes o.i.d. Elk mens heeft wel een verhaal, waar anderen graag naar luisteren. Het is géén discussiegroep, gespreksgroep of therapeutische groep. Het gaat om verhalen delen.
We komen 1x6 weken bijeen op donderdag van 10-11.30 uur. Elke deelnemer krijgt plm. vijf minuten spreektijd, dus geen ellenlange verhalen.
 

Stokrinnen

Of gewoon lopen in het Rasterhoffpark. Elke week loopt een groep op donderdagmorgen van 9:30 tot 10:30 in het Rasterhoffpark. Alleen bij erge regen slaan we over. We starten bij het gemaal aan de Woudvaart. Inlichtingen bij Sonja Ozinga

Eetgroep

Op de 4de zondag van de maand gaat de “dinergroep” uit eten naar een restaurant in Sneek of omgeving. Alle leden kunnen aanschuiven, maar ook een vriendin mag gerust mee. Opgave t/m donderdag (ivm reservering) bij Annie Steensma of via mail.

Breicafé

Elke 4de dinsdag van de maand. Locatie: Lokaal JP, Leeuwarderweg 2C. Tijd: van 10:00 uur tot 11:30 uur. Kosten: € 5,00 incl. een traktatie.  Info bij Tryxt Spoelstra.

Aandacht voor de leden

Weet je leden die ziek zijn, graag doorgeven aan de nieuwe “Lief en leed” commissie Afke Veldman  of

Thea Tummers. Zij zorgen dan voor een attentie in de vorm van een kaartje of bloemetje.

Interesse groepjes die iets willen melden kunnen dat aan Wiepie de Vries mailen, zij zorgt dan voor een Snits Flits.

Kijk ook eens op de website, landelijk of provinciaal, er staan leuke wetenswaardigheden en activiteiten op.

Kopij inleveren voor de volgende Nieuwsbrief uiterlijk de 20ste van de maand.

                                                                                                      Inlichtingen: Vrouwenvannu.Sneek@gmail.com