Programma 2020

De byienkomsten wurde hâlden yn it Werflân te Rottefalle.

Foar it jier 2020 sjocht it ynteressante en learsume programma fan de ôfdieling De Rottefalle der sa út:

8 Jannewaris

Nijjiersbyienkomst: fan 14.00 - 16.00 oere.

22  Jannewaris

Dhr. Wiebren de Glee fertelt oer in reis troch Moskou, ensf.       

19 Febrewaris

Jiergearkomste.

Froukje Reitsema en har freondinne oer harren

bernetiid. Jûns 19.45 oere.                           

18 Maart    

Middeis fan 14.00 - 16.00 oere: Hindrik v.d. Meer

komt mei in fleurich musyk- en sjongprogramma.

22 April     

Middeis fan 14.00 - 16.00 oere: Komt Alie Folkerts mei

âlde skoallespullen (û.o. Scheepstra en Ligthart)

en har eigen skoalletiid.

16 Septimber      

Middeis fan 14.00 - 16.00 oere: Grannys to grannys,

mei Ria Bakker.

14 Oktober

Middeis fan 14.00 - 16.00 oere: Henriëtte Talsma (wurket by de plysje) praat oer âlderen en feiligens.

18 Novimber       

Middeis fan 14.00 - 16.00 oere: Fertelt mefr. Glas oer 112.

16 Desimber       

Middeis 17.00 oere: Krystmiddei mei Kofjetafel.  

Oare aktiviteiten binne û.o.:

De lêsgroep,

de fytsgroep,

de handwurkgroep

en de workshops.

Wolle Jo hjir mear fan witte?

Kom ris frijbliuwend del op ien fan ús ôfdielingsbyienkomsten of belje foar ynformaasje nei:

          Akkie Lindeboom-Jager    til. 342223

          Styn Mast                         til. 342118

Graach oan ’t sjen!!!