Coördinatoren i.p.v. Bestuur

Coördinatoren:

Akkie Lindeboom, kontaktpersoan foar:
*Foarsitters
*Konkaktfroulju
*Froulju, dy’t it nije programma gearstalle.
Tel : 0512-342223
E-mail: alindeboomjager@hetnet.nl

Anneke Beekveldt, kontaktpersoan foar:
     *Notulisten
     *Skathâlders
     *Programmaboekje ( ûntwerp, ynhâld )                  

Tel : 0512-342614
E-mail: anneke.beekveldt@planet.nl

Bêste leden,

Al wer in jier foarby en dus tiid foar in nij programmaboekje.  It jier 2016 wurdt spannend foar ús ferieniging. In bestjoer yn de foarm sa as it altyd west hat bestiet dan net mear. Der is keazen foar in nije wei, wêryn de bestjoerstaken oer meardere froulju ferdield wurde.
Om ús feriening yn stân te hâlden moast it wol op dizze manier en it is prachtich dat it sa kin. In nije útdaging wêr’t we nocht oan ha en mei de ynset fan safolle leden sil dit fêst slagje.