Kontribúsje

Kontribúsje

De kontribúsje foar 2020 is € 54,50. Fan leden dy’t gebrûk meitsje fan de automatyske ynkasso, wurdt dit yn novimber ôfskreaun. Meitsje jo de kontribúsje sels oer, dan graach foar 1 desimber. It rekkennr. is: NL27RABO0356252051.

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei ús ponghâldster Wietske Jorna

Alles over de lidmaatschappen