2019-2020

Moandei 7 oktober          De Cipier

Tiisdei 5 novimber           Varen met Seaquest

Freed 13 desimber          Zweedse Krystmiddei

Freed 3 jannewaris         Nijjiersbyienkomst mei borrel en buffet

Tiisdei 21 jannewaris       Jiergearkomste

Woansdei 12 febrewaris  Van secretaresse tot sjamaan

Tongersdei 12 maart       De mantelzorgmakelaar

Freed 17 april                Filmjûn

                                
Worksjops:

Sneon 28 septimber   Steigerhouten planken mei faas of fear By Els oan de Ienswei op de buorkerij. 

Moandei 14 oktober   25 jierrich jubileum Túnklup, in jûn foar alle leden fan de Vrouwen van Nu yn de Sportkantine fan Reduzum,  meitsje wy gebak û.l.f. Jeanet Wagenaar; foar bliide fûgels.                                            

Woansdei 16 oktober Griente fermintearje Jûns 19.30 yn it lokaal.
In ferfolch op de kefirwurksjop. Elts giet mei hûs mei in wekfles fol griente foar it winterskoft.

Tongersdei 21 novimber     In krysttrol meitsje, Jûns 19.30 oere yn sportbar.

Tiisdei 28 jannewaris   Kesbeke lampe. Jûns 19.30 oere yn it lokaal. We meitsje fan in lege pot augurken in skimerlampke.

Tongersdei 27 febrewaris   Glêsskilderje yn it atelier fan Jan Hooghiemstra Jûns 19.30 oere yn Oentsjerk. Kosten tusken 30- en 50 euro. Hinget ôf fan wat je meitsje wolle..

Tiisdei 31 maart   Tafelblomstik foar Peaske Jûns 19.30 oere yn sportbar

Freed 24 april Keukendûnsdiner Start jûns 18.00 oere yn it lokaal
Op noflike wize sels oan it wurk en nei ôfrin lekker ite! Om’t wy de measte wurksjops sels fersoargje rûzje we de priis tusken de 10 en 15 euro. It krekte bedrach hinget ôf fan de materialen dy’t noch kocht wurde moatte.