Afschrijving incasso contributie

 

CONTRIBUTIE 2023                                                    De contributie voor het komende jaar is vastgesteld op

 

€ 56,50

Het bedrag is als volgt samengesteld:

 

  • Landelijke kas               €      21,45                     
  • Provinciale kas             €        5,65               
  • Afdelingskas               €      29,40             

 

De contributie voor 2023 wordt omstreeks 25 januari 2023 automatisch geïncasseerd. De exacte datum wordt vermeld in de nieuwsbrief van januari.

Wie geen incassomachtiging heeft afgegeven, verzoeken wij vriendelijk om het bedrag vóór 25 januari 2023 over te maken op bankrekeningnummer:

NL26 RABO 0129 4405 58 ten name van Vrouwen van Nu.

 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk vóór 1 oktober 2022 bij de ledenadministratie:

Riet Stob,

Zwarte Sternpad 6, 2941  PG  Lekkerkerk

Tel.: 0180 - 66 47 60

PS

Laat dit boekje ook eens lezen aan uw zus, uw vriendin of uw buurvrouw. Misschien worden zij net zo  enthousiast als u en levert het nieuwe leden op.

Alle vrouwen mogen vrijblijvend kennis komen maken.

                         ---------------------------------

 

 

 

 

CENTRALE INNING CONTRIBUTIE

LANDELIJK BUREAU

 

Op verzoek van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland gaat onze afdeling in 2022 meedoen aan de centrale inning contributie. Dit betekent voor u het volgende:

Tegelijk met het magazine van december 2021 worden facturen en incassoberichten verstuurd aan de leden.

Rond 25 januari 2022 wordt bij de leden - die destijds aan de afdeling een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven - de contributie ten bedrage van € 55,50 van hun bankrekening afgeschreven.

De leden die géén machtiging hebben afgegeven,  krijgen een factuur met het verzoek deze vóór 25 januari 2022 te betalen aan het Landelijk Bureau.

Rond 10 februari 2022 betaalt de landelijke vereniging dan de afdracht van de contributie aan onze afdeling en aan de provincie voor alle leden. Per lid ontvangt onze afdeling € 28,85.

Rond 10 februari 2022 worden de herinneringen gestuurd aan de leden welke hun contributie dan nog niet hebben betaald.

Het proces van centrale inning verloopt het meest optimaal wanneer alle leden van de afdeling via automatische incasso betalen. Wie nog geen machtiging heeft verstrekt kan dit alsnog doen; het is niet verplicht wel gewenst. Een formulier daarvoor is verkrijgbaar bij Riet van der Wal of op de middag van

21 september a.s.

Bij wijziging van uw bankrekeningnummer - zonder overstapservice - dient u dit zo spoedig mogelijk in een ondertekende brief of per e-mail door te geven aan Riet van der Wal.

                                                                                  

                           Riet van der Wal

 

CONTRIBUTIE 2022

De contributie voor het komende jaar is vastgesteld op

€ 55,50

Het bedrag is als volgt samengesteld:

Landelijke kas               €              18,65     

Provinciale kas             €                8,00                          Afdelingskas                 €              28,85

Het is de bedoeling om de contributie van 2022 rond 25 januari a.s. automatisch te incasseren.

Deze datum wordt nogmaals in de nieuwsbrief van januari vermeld.

 

 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk vóór 1 oktober 2021 bij de ledenadministratie:

Riet Stob,

Zwarte Sternpad 6,

2941  PG  Lekkerkerk

Tel.: 0180 - 66 47 60

 

                                                                                           

PS

Laat dit boekje ook eens lezen aan uw zus, uw vriendin of uw buurvrouw. Misschien worden zij net zo  enthousiast als u en levert het nieuwe leden op.

Alle vrouwen mogen vrijblijvend kennis komen maken.

 

 

 

 

 

Automatische incasso

Om consumenten te beschermen tegen ongewenst incasseren is het noodzakelijk dat wij, voordat wij bedragen bij de leden gaan incasseren, hen het volgende laten weten.

Op het afschrift van de bank zal komen te staan het incassant ID van de Vrouwen van Nu, zijnde NL15ZZZ40495350000 en als machtigingskenmerk ieders lidnummer. Als omschrijving zal worden vermeld contributie 2020 Vrouwen van Nu.

Eigenlijk moet dit aan ieder persoonlijk worden medegedeeld, maar we hebben ervoor gekozen om dit in de nieuwsbrief te vermelden. Zoals reeds vermeld in de laatste nieuwsbrief is het bedrag van de contributie voor 2020 € 53,50.

Verder zou het fijn zijn als de leden bij wijziging van hun bankrekening, zonder overstapservice, het nieuwe bankrekeningnummer in een ondertekende brief of e-mail zo spoedig mogelijk zouden willen doorgeven aan Riet van der Wal.

 

 

 

Contributie 2020

Leden die een machtiging hebben afgegeven voor het automatisch incasseren van de contributie voor 2020, maken wij erop attent dat het bedrag van € 53,50 omstreeks

25 januari 2020 van uw rekening zal worden afgeschreven.

Leden die geen toestemming hebben gegeven voor automatische incasso verzoeken wij om het bedrag van € 53,50 vóór 24 januari 2020 over te maken op rekeningnummer:

NL 71 RABO 03 35 75 50 62 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu Lekkerkerk, o.v.v. uw meisjesnaam en contributie 2020.

 

 

AUTOMATISCHE INCASSO

Het is de bedoeling om m.i.v. het nieuwe verenigingsjaar over te gaan op het automatisch incasseren van de contributie en eventuele andere betalingen (zoals bv. voor de kerstviering). Veel afdelingen in onze regio maar zeker ook landelijk gingen ons al voor en nu willen wij - als Vrouwen van Nu Lekkerkerk -deze stap ook zetten.

De automatische incasso is een handige manier van betalen. Dankzij de automatische incasso voorkomt u dat u te laat betaalt. Met de automatische incasso hoeft u, nadat u een machtiging heeft verstrekt aan de incassant, zelf niets meer te doen. De incassant (in ons geval dus Riet van der Wal, de penningmeester van Vrouwen van Nu, Lekkerkerk) laat u tijdig via de nieuwsbrief weten wanneer het geld van uw rekening wordt afgeschreven.

Bij de nieuwsbrief van oktober 2019 ontvangen alle leden een volmacht. Wij verzoeken u vriendelijk deze volmacht in te vullen en te ondertekenen. U kunt uw volmacht inleveren bij onze penningmeester Riet van der Wal. De contributie voor 2020 wordt dan in januari 2020 afgeschreven; de exacte datum leest u in onze nieuwsbrief.

Wie behoefte heeft aan nadere informatie kan daarvoor op de inloopavond van 17 september a.s. terecht bij Riet van der Wal.

Wij hopen van harte op uw aller medewerking.

 

 

-------------------------------------------