belangrijke data 2020

Lezingen Fryske Akademy

Tiisdei 17 jannewaris 2020 fan 10.00-12.00 en fan 13.30-15.30 oere.

lokaasje: Café Restaurant "de Koperen Tuin"

Jonathan Bos, promovendus FA oer syn ûndersyk nei de adel, boeren en de midsiuwske boerepleats yn é Fryske klaaigebiede tusken 1350 en 1600

Bearn Bilker, historikus: de Fryske adel.                                          

Tiisdei 17 maart 2020  fan 10.00-12.00 en van 13.30 - 15.30  oere.

Lokaasje: Café Restaurant "de Koperen Tuin"

prof.dr.ir.Pier Vellinga, Waadakademy: Klimaatverandering en hoe dat ingrijpt op het leven en werken in Fryslân, nu en in de toekomst.

Prof. dr. Eline van der Beek: de rol van voeding op groei en (metabole) ontwikkeling tijdens de eerste 1000 en het risico op ziekte in het latere leven.

Kosten €  30,00

Opgave via site Fryske Akademy

Voor eventuele vragen kunt u bij Jikke Gerbens terecht. telefoon: 2571194