Informatie

Contributie 2022-2023:
Het landelijk bestuur heeft voorgesteld de contributie voor het seizoen 2022-
2023 op € 56,50 te stellen. Wij houden ons hieraan.
Onze afdeling ontvangt hiervan 52%.
 

Centrale inning:
Bij het ledenmagazine Vrouwen van Nu van december 2022 ontvangt men
een rekening voor de contributie van 2023 en het ledenpasje.
Bij degene die toestemming gegeven hebben vindt de inning eind januari
2023 per automatische incasso plaats. Van degene die hier geen
toestemming voor hebben gegeven wordt betaling per omgaande verwacht.

Beëindiging lidmaatschap:
Wanneer U Uw lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen dient dit
schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren aan de secretaris
vóór 15 oktober 2022. Dit i.v.m. de verplichte afdracht aan de landelijke en
provinciale kas. Het lidmaatschap eindigt dan per eerstvolgende 1 jan. 2023.
Tevens een verzoek om adres/mail wijzigingen e.d. ook door te geven.