Beknopt overzicht van de geschiedenis Vrouwen van Nu Fryslân

Begin vorige eeuw nam de Friesche Maatschappij van Landbouw het initiatief tot landbouwhuishoud-cursussen voor boerendochters. Na een aarzelend begin werd het een groot succes. De meisjes wilden na het behalen van het diploma doorgaan met de cursus. Ze gingen zich organiseren. Er werden plaatselijke ‘Vereenigingen van Oud-leerlingen’ opgericht. De eerste plaatselijke afdeling startte al op 10 mei 1918 in Gaasterland. Dat leidde op 30 mei 1919 tot de oprichting van de provinciale ‘Bond der Vereenigingen van Oud-leerlingen van de landbouwhuishoudcursussen in Friesland’, de BvOL.

In 1930 werd de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht, de NBvBP. Friesland houdt zich eerst afzijdig. Pas in 1939 sluiten de Friese vrouwen zich aan, met behoud van eigen naam en rechtspersoon. Vanaf dat moment zijn wij een afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (de huidige Vrouwen van Nu). In 1948 verdwijnt de oude naam en neemt Friesland de naam Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland aan; sinds 2002 gewijzigd in BvPF, Vrouwen van Nu. Oktober 2012 wordt de naam van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu en er vindt een volledige vernieuwing van de huisstijl plaats. De Friese organisatie gaat verder als Vrouwen van Nu Fryslân.

In 1940 duikt de organisatie onder. Door rondzendbrieven blijven de contacten behouden. Na de oorlog komt de organisatie terug en het ledental groeit. De nieuwe afdelingen schieten als paddestoelen uit de grond. Opbouw en hulp verlenen staan hoog in het vaandel. In de jaren vijftig en zestig krijgen naast maatschappelijk getinte lezingen en politieke cursussen ook medische en pedagogische onderwerpen de aandacht.

In de zeventiger jaren spoelt de tweede emancipatiegolf over Nederland. Dit alles laat de vereniging niet onberoerd. Een sterk punt was en is nu nog: ingaan op de ontwikkeling van de tijd.
De statuten worden gewijzigd en de doelstelling aangepast. Lag eerst de nadruk op het bevorderen van het samenleven op het platteland, met de nieuwe doelstelling valt de nadruk meer op de vrouw zelf. Waar sta ik, wat ben ik.

Van 1933 tot 1962 publiceerde de vereniging, met uitzondering van de oorlogsjaren, in het Friesch Landbouwblad; eerst met de rubriek Voor de Vrouw, later omgedoopt in Foar de Frou.
Van 1962 tot en met 2004 was er de eigen maandelijkse krant onder die titel.
Sinds 2005 verzorgt Vrouwen van Nu Fryslân twee provinciale bladzijden in het landelijke ledenblad.

Vanuit en door medewerking van de plattelandsvrouwen zijn diverse maatschappelijke activiteiten ontstaan, zoals het taalbevorderingsproject in de 70er jaren, Bed- en Brochje, Project Kind en Ziekenhuis (verruiming bezoektijden), Lêzinge-rige aan de Fryske Akademy voor leden van de vrouwenorganisaties.

In deze tijd worden veel activiteiten opgezet voor leden door leden: lange-afstandswandelingen en andere beweegactiviteiten, culturele uitstapjes, etc. Binnen een groot scala aan zgn. interessegroepen delen veel vrouwen dezelfde belangstelling, zoals reizen, fietsen, wandelen, handwerken, schilderen, lezen, bridgen.

Vrouwen van Nu Fryslân heeft momenteel ruim 4500 leden.

N.B.: Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1994 is het boek ‘Beeld van een bond’ uitgegeven, waarin de geschiedenis van de Friese organisatie uitgebreid wordt beschreven.