Gedichten, recepten en overige inbreng.

Gedicht van Syt Hielkema voor de opening van het nieuwe seizoen
                                  It is dien it is safier
                                  wij sitte yn it nije jier
                                  2015
                                  weromsjen is al safolle dien
                                  dus dat doch ik nei ’t mien net
                                  wij moatte foarut tinke en dwaan
                                  en derom us bern wat meijaan
                                   twa pennen
                                  net om te skriuwen nee dat net
                                  wit in bern hoe’t it stekken opset op
                                  fjouwer pennen
                                  dat is u stakomst net alles oereidzje
                                  tink foarut en lear us bern
                                  breidzjen
                                  dat is dit jier it doel fan de Frouwen                                       van No
                                  kinne jimme breidzje, tink net ho
                                  dat doar ik net
                                  de skouders derunder
                                  it bliuwt bisunder
                                  wy geane derfoar yn
                                  2015