Geschiedenis afdeling Dijkerhoek

Opgerichting: 18 oktober 1950

In het cafe "het Bonte paard" te Dijkerhoek werd woensdagavond een vergadering belegd om te komen tot de oprichting van een afdeling van de Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen. Mevr. Wanders , die de leiding van deze vergadering op zich had genomen, sprak een kort openingswoord en een woord van welkom tot de aanwezige dames waarbij zij zich in het bijzonder richtte tot de presidente van de afdeling Holten, mevr. Nagelhout-Klijzing en mevr. Meenges-Heilersig, consulente van de bond in de provincie Overijssel.

Mevr. Meenges-Heilersig zette hierna in een vlot betoog het doel en het nut van de bond uiteen en stond uitvoerig stil bij het vele en belangrijke werk dat de plaatselijke afdelingen in het belang van het platteland verrichten.

Nadat spreekster verschillende vragen had beantwoord werd besloten tot de oprichting van de afdeling Dijkerhoek van de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. Een twintigtal dames trad als lid van de afdeling toe. Door propaganda zal men trachten het ledental nog op te voeren. Als bestuursleden werden gekozen de dames Wanders: presidente; Reilink-Kers: secetaresse en Kampen-Kwant: penningmeesteresse. Dit bestuur zal nog met twee leden worden aangevuld.

Aan het einde der vergadering sprak mevr. Nagelhout een kort woord waarbij zij de afdeling Dijkerhoek het beste voor de toekomst wenste en hoopte op een flinke, bloeiende vereniging. Mevr. Wanders sprak ten slotte een woord van dank tot Mevr. Nagelhout en Mevr. Meenges-Heilersig en uitte tevens de wens dat de vriendschap en goede samenwerking mag zijn tussen de afdeling Holten en Dijkerhoek.