bericht van de Penningmeester

Om een goed functioneren van onze vereniging mogelijk te maken, willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie bedraagt in 2024 € 65,00 en wordt door het Landelijk Bureau geïnd. 
Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven wordt dit bedrag rond 25 januari 2024 van uw rekening afgeschreven. 
De overige leden ontvangen een factuur bij het decembernummer 2023 van het landelijk ledenblad. Op deze factuur staan het bankrekeningnummer en het betalingskenmerk dat vermeld moet worden bij de betaling. 

Tevens ontvangt u dan de nieuwe ledenpas.
Deze pas geeft recht op korting bij verschillende aanbieders, op het 'voor leden' deel van de landelijke website staat hierover uitgebreide informatie.

Beëindiging van het lidmaatschap moet  schriftelijk of per mail  vóór 15 oktober gemeld worden aan het secretariaat.
Meldt u zich af na 15 oktober, dan blijft u lid tot 31-12 van het volgend jaar en betaalt u dat jaar ook nog gewoon  contributie. 
Nieuwe leden die zich in de loop van een verenigingsjaar aanmelden betalen een evenredig deel van het contributiebedrag vanaf de aanmelding.

Als u zich aanmeldt voor een cursus, reis, excursie of andere activiteit dan de kosten graag bij opgave te betalen.
Meldt u zich af voor de sluitingsdatum van aanmelding, dan krijgt u uw geld terug.
Daarna mag u wel een ander lid in uw plaats laten deelnemen.
Kan dit niet dan worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Een vriendelijke groet ,

Gerri van de Haar-Rohaan