GESCHIEDENIS AFD. DALEN

Als onderdeel van de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen werd in Dalen een afdeling opgericht en wel op 26 januari 1936.

De notulen van de eerste jaren zijn niet meer te achterhalen, zodat er uit aantekeningen geen gegevens voorhanden zijn. Maar in de Provinciale Krant van januari 1936 wordt melding gedaan van de oprichting van de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen in Dalen.
(In die krant uit 1936 werd ook melding gedaan van de geboorte van een aantal baby’s en zoals nu blijkt: in 2001 zijn 10 van die meisjes nu lid van afd. Dalen. Namen zullen we hier niet noemen.)

Ook van de notulen van de viering van het 10-jarig bestaan in 1946 worden we niet wijzer wat betreft de eerste jaren, want de secretaris geeft aan dat vanwege het ontbreken van eerdere notulen de voorzitter uit het geheugen terugblikt, waarvan dan vervolgens geen aantekeningen worden gemaakt.

Tijdens de bezetting verdween de bond uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang. En op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.

Er zal ongetwijfeld vele malen een jubileum zijn gevierd, maar het 50-jarig bestaan van de afd. Dalen (toen met 220 leden) werd in 1986 groots aangepakt. Er was een expositie over de afgelopen 50 jaar, een receptie, een koud buffet en een feestavond met revue: “Kom over de brug”. In een verslag hiervan worden ook de namen genoemd van de oprichtsters t.w. de dames: Lubberink, Schultz, Hoving, Schoe, Sijbring-Van Tarel en Kip-Snijders.

Het 60-jarig bestaan in 1996 wordt gevierd met een taartenbuffet en trouwe leden worden gehuldigd. Er zijn ruim 20 dames die 25-35 jr. lid zijn van de NBvP, ruim 30 dames zijn tussen de 35 en 45 jaar lid en 10 dames zijn 45 jaar of langer lid. Op dat moment telt de afd. Dalen 240 leden.

Ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum in 2001, gevierd met een champagne-ontbijt en trouwjurkenexpositie, wordt teruggeblikt in de tijd. Dit gebeurt aan de hand van een notulenschrift van vlak na de oorlog, samengevat in een speech zoals die ten gehore werd gebracht door de toenmalige voorzitter. 

Er volgt een vergelijking met vroeger en nu. Hoe zag zo’n afdelingsavond in het verleden er uit en wat is er veranderd in al die tijd en is er wel zoveel veranderd?

Eerst was er een huishoudelijk gedeelte en in 9 van de 10 gevallen kwam er een spreker, er werd afgesloten en iedereen ging weer naar huis.

In de notulen van 23 aug. 1945 staat te lezen:
De voorzitter opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom en spreekt haar voldoening uit over de goede opkomst. Er waren toen 20 leden. Ze hoopt dat na 4 jaren van stilstand en de zuivering na de oorlog met frisse moed weer kan worden begonnen. Daarna werd koffie geschonken waarvoor zelf de melk moest worden meegenomen.

In het jaarprogramma moet aandacht besteed worden aan de  punten: emancipatie, recreatie en educatie. Zo zie je maar weer dat er niet zoveel is veranderd.

En wat stond er zoal in het jaarprogramma?
Inmaken komt aan de orde. Hoe moet dat en waar moet je op letten. Reisverslag naar Zweden. Er komt een maatschappelijk werkster praten over het sociaal werk ten plattelande. Er wordt gesproken over de TBC bestrijding. Een boekbespreking.  Er komt iemand praten over de Volkshogeschool in Bakkeveen en die lezing ging vergezeld van projectielantaarnplaatjes.

Ook was er zo vlak na de oorlog al een lezing over kamp Buchenwald waarbij de heren ook uitgenodigd waren. Wel bijzonder was dat er in de notulen nadien met geen woord over gerept werd. Het kan zijn dat het teveel heeft losgemaakt of misschien was het te pijnlijk om over te schrijven.

Hoe lang mag de avond duren?
Als vroeger half 8 op de uitnodiging stond, kwam het veel voor dat pas om 8 uur werd begonnen en de avond duurde vaak tot 11 uur. Een feestavond ging wel door tot 1 uur ’s nachts.

Tegenwoordig begint de avond om 8 uur. Als de spreekster vraagt hoe laat ze ongeveer moet stoppen, dan is het antwoord: “Het hoeft niet zo laat te worden, ongeveer kwart over 10. Als ze in de zaal nog niet beginnen te schuifelen en met de tasjes te knippen, dan mag het ook wel half 11 worden, maar dat is ook laat genoeg”.

Er wordt ook gesproken over: koekdames, ééndagsbestuur (in 2018 afgeschaft), doeavond, contactdames. Woorden, bij de leden welbekend, maar niet allemaal in het woordenboek te vinden en soms onder een andere betekenis.

Zoals wij nu nog steeds koek meenemen, (is afgeschaft in 2014) moesten de dames voor de kerstavond 1945 voor de traktatie inleveren: ½ ons boter, 1 ons suiker, een bloembon, een kaars, een snoepbon en een dubbeltje voor het bakloon.

En zoals nu nog steeds gebeurt werd ook in 1948 al op Nieuwjaarsrolletjes getrakteerd. 

Inzamelen voor goede doelen toen: postzegels voor zieke militairen en TBC patiënten, verjaarspakketten voor de jongens in Nederlands Indië, collecteren voor een zusterafdeling in de Betuwe, cadeaupakken met babykleertjes, enz. Later: voor SOS-Kinderdorpen, Cystic Fybrosis, oorlog in voormalig Joegoslavië.

Vroeger werd het Bondslied (en ook wel andere liederen) gezongen tijdens afdelingsavonden. Dit is afgeschaft zo rond de jaren negentig. Tegenwoordig (2013) wordt er alleen nog gezongen tijdens de kerstavond, samen met het Kerstkoor.
Vroeger nam ieder lid haar eigen koffiekopje mee en er werd veel gebreid op afd. avonden. Dat gebeurt allang niet meer, hoewel breien momenteel wel weer in de belangstelling staat. De animo in die dagen om cursussen te volgen was niet groot, er was weinig of geen tijd voor. Eén bekende cursus was: "Ken de Koe". Later, in 1959, was er b.v. wel een kookcursus, handwerkcursus en volksdansen.

Sprekers worden bedankt met het afgesproken honorarium. En in overige gevallen werd  b.v. een doos sigaren of een mandje eieren aangeboden. Tegenwoordig een bon (voor het goede doel) of b.v. een bloemetje of Daoler Bol.

Dankzij de dames van de oprichting en de dames die de draad weer opgepakt hebben na de oorlog zijn we zover gekomen als waar we nu zijn. En ook dankzij de ruggensteun van het Landelijk - en het Provinciaal Bestuur, de kadercursussen en de inzet van de vele bestuursleden en andere vrijwilligers van onze afdeling zijn we zover gekomen.

Veel bestuursleden en vrijwilligers hebben zich ingezet voor sociale en maatschappelijke doelen Dalen: 
- oprichting kleuterschool
- straatverlichting
- diepvrieskluizen
- oprichting bibliotheek
- behoud treinstop Dalen
- steun aan de glasbakacties
- reflecterende huisnummers in het buitengebied

Het 75-jarig jubileum van de afdeling Dalen werd in 2011 feestelijk gevierd met een stamppottenbuffet. 

We wensen de "Vrouwen van Nu" Dalen nog een lang en gelukkig bestaan met de nog 170 leden (in 2012) en hopen natuurlijk op aanwas van nieuwe (jonge) leden. Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van het cursusaanbod en van de interessegroepen.

Na een aantal tussentijdse naamswijzigingen wordt in 2012 in het dagelijks gebruik de naam "Vrouwen van Nu" ingevoerd en de huisstijl aangepast. Er wordt landelijk een nieuwe website ontworpen en alle provinciale en lokale afdelingen gevraagd om hieraan hun medewerking te verlenen, zodat er een eenheid ontstaat. M. i. v. 1 januari 2019 heet Vrouwen van Nu statutair niet meer NBvP, Vrouwen van Nu, maar alleen nog: Vrouwen van Nu.

Op 26 januari 2016 werd het 80-jarig jubileum gevierd met een feestelijk en gevarieerd programma. De afdeling Dalen telt dan nog 150 leden.

Ook werd in 2016 gestart met het inzamelen van plastic doppen t.b.v. "Opleiding Blindengeleide- en hulphonden". 

Op 26 februari 2019 bestaat de interessegroep Dansers van Nu, voorheen Volksdansgroep, al 45 jaar! Dit jubileum wordt gevierd met een "open les"  voor leden die wel eens willen kijken, luisteren, meedoen en ervaren hoe heerlijk het is om te bewegen op muziek. In 2021 is Dansers van Nu na meer dan 45 jaar opgeheven.

Op 16 oktober 2019 vieren we het 25-jarig bestaan van de Bridgegroep Vrouwen van Nu Dalen. Janny Fledderus is daar ook al 25 jaar de gedreven leidster van en voor dat heugelijke feit wordt ze door 2 bestuursleden van Vrouwen van Nu Dalen namens ons allemaal, verwend met bloemen en attenties.

Op naar het 85-jarig bestaan in 2021 van Vrouwen van Nu Dalen

In 2021 is na vele jaren het Kerstkoor opgeheven. De animo liep terug ook ten gevolge van de coronapandemie.

Eind 2021 heeft onze afdeling ongeveer 125 leden.

******************************************

We zijn ons ervan bewust dat deze samenvatting lang niet compleet is. Mocht u na het lezen van bovenstaande nog belangrijke aanvullingen hebben of fouten constateren, neem dan gerust contact op met de webmaster van afd. Dalen. 
                                                        naar boven