2 oktober 2017: Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Vijf vrouwenorganisaties in Nederland met een achterban van circa één miljoen vrouwen vragen aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen.

Aanleiding
De verontrustende persberichten en rapporten die in de loop van 2015 en 2016 verschenen over uitbuiting, seksueel geweld en gebrek aan veiligheid van vluchtelingen in de grenslanden van de Europese Unie, moeten serieus worden genomen. Zo is de conclusie uit een onderzoek van de UNHCR naar de veiligheid van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen, dat de huidige reactie van overheden, humanitaire actoren, instituties en maatschappelijke organisaties inadequaat is en faalt als het gaat om het voorkomen van en reageren op het gevaar, de uitbuiting en verschillende vormen van seksueel geweld waar vluchtende vrouwen en meisjes in Europa mee te maken hebben (UNHCR-UNFPA-WRC|20-1-2016).

Wat betekent dit in de Nederlandse context? Een eenduidig beeld over de veiligheidssituatie van vrouwen en meisjes in Nederlandse opvanginstellingen voor vluchtelingen ontbreekt, informatie en kennis hierover is versnipperd en vertoont lacunes. Dit gegeven vormt de directe aanleiding voor het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid.

Doel
Tijdens het symposium staat het uitwisselen van kennis en ervaring tussen belanghebbende partijen uit het maatschappelijk veld, overheden en de wetenschap centraal. Door met elkaar in dialoog te treden, willen we een verdiept en gezamenlijk inzicht verkrijgen in de problematiek, de maatregelen die nodig zijn en de vragen die nog beantwoord dienen te worden om de veiligheid van gevluchte vrouwen en meisjes die in Nederland bescherming zoeken, te kunnen waarborgen.

Experts, beleidmakers en ervaringsdeskundigen voegen hun informatie samen en leggen het vast in een manifest over vrouwen, vluchtelingen en veiligheid in Nederland met concrete adviezen en aanbevelingen. Het manifest wordt daarna gezamenlijk met een afvaardiging van de deelnemers aan het symposium onder de aandacht gebracht van overheden en instanties die betrokken zijn bij vluchtelingenproblematiek en aan het brede Nederlandse publiek.

Programma
Het symposium start met Key Note lezingen: Amnesty International, afdeling Nederland, COA en Nidos. Vervolgens zal mr. Domenica Ghidei van het College voor de Rechten van de Mens reactie geven op de lezingen vanuit een onafhankelijke positie. In vier deelsessies worden in de thema’s traumaverwerking, juridische (on)mogelijkheden, veiligheid & privacy en gemeentelijke aanpak verder uitgediept. De uitkomsten vormen de basis van het op te stellen manifest.

Praktische Informatie
Datum: 2 oktober 2017
Tijd: 13:00 (inlooplunch vanaf 12:30)-17:00 uur
Organisatie: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage, christelijke vrouwenbeweging, Vrouwen van Nu, de Nederlandse Vrouwenraad en Zonta Nederland.

Deelname aan het symposium kost €22. Klik hier voor de ticketshop.

Informatie en vragen:
E: acwwsymposium@vrouwenvannu.nl
T: 06-51982065 (Dieny Scheffer, Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK)
T: 06-20369928 (Ira Stam, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)